Tesisatmarket | Şubat-2023 | Sayı: 289

AYDA BİR YAYIMLANIR • ŞUBAT 2023 • YIL: 26 • SAYI: 289 • 50 TL. • ISSN: 1302-8073 • www.tesisatmarket.com 6 Şubat 2023 hep m z n hafızalarına güzel ülkem z n en kara günler nden b r olarak kazındı. Öncel kle depremde yaşamını y t renlere Allah’tan rahmet, yakınlarına sabırlar d l yoruz.Depremden kurtulan herkese canı gönülden geçm ş olsun d lekler m z sunuyoruz. Söylenecek ne kaldı? Uzmanlar gereken her şey söyled zaten: “Türk ye’de b r deprem nceleme kom syonu kuruldu ama o kom syonda b r ben yoktum b r de Celal (Şengör)” ded Prof. Dr. Nac Görür Hoca... “B z faydalı olmaya çalışıyoruz. Bazı konularda olumsuz konuşmamızın s yas b r sebeb yoktur; tamamen b l msel ver ler sebeb yle ‘olmaz’ d yoruz”ded ...Ve ekled “İstanbul ç n de ac len harekete geç lmel ...” Prof. Dr. Celal Şengör de benzer şek lde deprem n oluş şekl n , ş ddet n , büyüklüğünü değerlend rd kten sonra, bölgedek b naların bu ver ler ışığında yapılmadığına d kkat çekt ; İstanbul ç n de durumun vahamet n d le get rd . 28 Ocak 2020 tar h nde Cumhur yet’e yazdığı “Türk ye’de müteahh t sayısı: 453 b n 497 Almanya’da: 3 b n 550” başlıklı yazısında Mustafa Balbay şunları aktardı: “Bütün Avrupa’dak toplam müteahh t sayısı 50 b nden b raz az. Demek k , b z m onda b r m z kadar. (...) Türk ye’de kolay elde ed len meslekler n başında müteahh tl k gel yor. Toplam 453 b n 497 müteahh d n 145 b n geç c belgeyle ş yapıyor. S z h ç geç c nşaat mühend s gördünüz mü? S z h ç geç c doktor gördünüz mü? Resm olarak müteahh d n ‘geç c belge’ le ş yapanı var.” Uzmanlar, Japonya’da 9 ş ddet ndek depremlerde b le doğru yapılan b naların hasar almadığını bastıra bastıra söyled . Kahramanmaraş’ta o felaketten hasar almadan d md k duran TMMOB b nası se, doğru yapılan ş n sonuçlarını göster r b r ab de n tel ğ ndeyd ... Herkes, yardım etmek adına el nden gelen ne varsa yaptı. Arama-kurtarma ç n hem STK’lar hem gönüllüler hem de devlet n lg l kurumları canla başla günlerce çalıştı. Bu noktada özell kle madenc ler m z n verd kler destek ve kullandıkları yöntemler, adeta ders n tel ğ ndeyd . Sağlık ek pler n n hayat kurtarmak ç n canlarını d şler ne taktıklarına, kurtarılan her hayat ç n döktükler sev nç gözyaşlarına hep b rl kte şah t olduk. Olay yer nde çalışan tüm gazetec arkadaşlarımızın, meslektaşlarımızın emekler çok büyük. Tüm dünyadan ülkem ze yardım malzemeler , kurtarma ek pler geld ... Heps ne teşekkür borçluyuz. Em n z k önümüzdek süreçte de y ne hep m z, el m zden gelen yapacağız. Oradak acı, korku, çares zl k, kaos ortamı, ülkece yaşadığımız kalp ağrısı, sözün b tt ğ yerde bıraktı hep m z . Artık konuşmak değ l hareket vakt d r.Yaraların b r an evvel sarılması ç n, kalanların güven ve huzur ç nde yaşamını sürdüreb leceğ yepyen ve GÜVENLİ yapıların oluşturulması ç n, gelecekte olacak (olası değ l; OLACAK) depremlerde b r kez daha bu dehşet yaşamamak ç n gereken her türlü tedb r n alınması, çalışmanın yapılması ç n hareket vakt d r. Türk ye nşaat sektörü, en y b naları yapab lecek, en sağlam temeller kurab lecek n tel kte, yeterl l kte, kab l yette müteahh tlere, mühend slere,m marlara, projec lere sah pt r. İş ehl ne tesl m etmek ç n, doğru yapmak, doğru denetlemek, doğru nşa etmek ç n kolları sıvama vakt d r. Asıl vatanseverl k ve gerçek nsanlık; yaptığı ş n sorumluluğunun b l nc nde olmak ve bu b l nçle hareket etmekt r. TM Doğa Sektörel Yayın Grubu Türk ye’n n Kalp Kr z : 6 Şubat... www.dogayay n.com

Doğa Sektörel Yayın Grubu Al Nazım Sok. No: 30 Koşuyolu 34718 Kadıköy, İstanbul Tel: (0216) 327 80 10 Faks: (0216) 327 79 25 www.dogayay n.com ISK sektörünün uygulama tekn ğ derg s Yen leneb l r enerj teknoloj ler derg s Yerel yönet mlerde yen yaklaşımlar ISK sektörümüzü yurtdışında tanıtan derg ISK sektörünün en çok okunan derg s Tes sat ürünler pazarlama derg s www.termod nam k. nfo www.tes satmarket.com www. sktekn k.com www.yen enerj .com www.ebeled ye. nfo www.hvac-turkey.com Sektörünüzle lg l en taze haberler burada!

Bülbül Mah. Irmak Cad. No: 40 Beyoğlu / Dolapdere / İstanbul Tel: (0212) 250 15 00 - 237 19 29 Faks: (0212) 255 01 14 E-ma l: sat s@fr goterm.com.tr Enerj Tasarruflu Fan www.fr goterm.com.tr EC Vers yonlar Masterflux DC 30/15000 W THB 40/500 W AG 1200/9000 W FH 900/4500 W AE2 100/900 W AJ2 200/2400 W

ürünler larına uygun olarak montajlanır. Susturucu: İsteğe bağlı olarak susturucular santral n g r ş ve çıkışına yerleşt r l r. Galvan z ya da paslanmaz sacdan mal ed len susturucular kul sl yapıda üret lmekted r. Susturucu elemanlarının hava g r ş ve çıkış tarafındak yüzeyler hava akışının yarattığı ses azaltmak ç n yuvarlatılmıştır. Batarya: Bataryalar akışkanın c ns ne göre seç lmekted r. Batarya boruları bakır veya çel k, kanatlar alüm nyum, bakır veya çel k olab l r. Koroz f ortamlar ç n gerekl kaplama (epoks , h drof l k vb.) seçenekler mevcuttur. Bataryaların tümü 20 bar basınçta test ed lmekted r. Paslanmaz çel k drenaj tavaları ve PVC esaslı damla tutucular mevcuttur. Isı Ger Kazanım: Plakalı, tamburlu ve bataryalı, ısı borulu seçenekler mevcuttur. Konfor ve h jyen talepler ç n farklı kaplama seçenekler bulunmaktadır. Plakalı Isı Ger Kazanım: Bel rl sıradak yüksek letkenl kl alüm nyum plakaların d z lmes le oluşturulan çapraz akışlı ısı değ şt rgec , taze hava ve egzoz havası arasında ısı transfer n sağlar. -30°C le 90°C sıcaklıklar arasında çalışab lmekted r. Uygulamalara göre, korozyon önley c epoks kaplı alüm nyum plakalı ya da paslanmaz olarak üret leb lmekted r. Düşük sıcaklıklarda donmayı önlemek amacıyla by-pass damperl olarak mal ed l rler. Egzoz tarafında ç ft eğ ml paslanmaz yoğuşma tavası bulunmaktadır. S gma Flex marka F1 ser s kl ma santraller , sıcaklık ve nem kontrol ederek ç ortam hava kal tes n en deal düzeye get r r. Esnek ve çevreye duyarlı performansı le konforun yanında yüksek enerj tasarrufu sağlar. S gma Flex kl ma santraller , kend ne özgü tasarımı ve yüksek esnekl k kab l yet le her b nanın tüm konfor ht yaçlarını karşılamaktadır. ISO-9001, ISO-14001 ve ISO-45001 sert f kalarına sah p üret m tes sler nde EN 1886 standartlarına göre üret m yapılmaktadır. • F1 Ser s Kl ma Santraller • 1.000 - 125.000 m3/h Hava Deb s • 60 mm Standart Panel Kalınlığı • 0.8 mm & 1 mm Sac Kalınlığı • Galvan z, Paslanmaz, Epoxy İç & Dış Sac • Çel k & Alüm nyum Prof l • Farklı & Özel Üret m Ops yonları S gma Flex kl ma santraller ç ft c darlı yapıda nşa ed lm şt r ve farklı konf gürasyonlarda tüm standart b leşenlerle sağlanab l r. Kl ma santraller 1.000 - 125.000 m3/h deb aralığını kapsayan 20 boyutta, çok çeş tl seçenekler ve aksesuarlarla üret lmekted r. Ün teler modüler kes tlerded r, tamamen monte ed lm ş veya yer nde montaj ç n devreden çıkarılmış olarak tesl m ed l r. S gma Flex Seç m Programı, kl ma santraller n n doğru tekn k seç m ve ekonom k değerlend rmes ç n güçlü b r araçtır. S gma Flex Seç m Programı, tamamen özelleşt r leb l r 2D ve 3D görselleşt rmeye sah pt r. S gma Flex Seç m Programı le AHU s stemler n en son Ecodes gn D rekt ´er ne göre seçmek mümkündür. Program, her hücre ç n tekn k doğrulama ve seç m gerçekleşt r r. Yazılımın çıktısı tüm tekn k ver ler , ç z mler , fan eğr ler n , AHU bölümler n , ağırlıkları vb. çer r. Prof l/Panel: Dış panel sacları elektrostat k toz boyalıdır, UV korumalı özel PVC kaplamalı olarak koroz f şartlara dayanıklıdır. İç yüzey sacları 110 g/m2 ya da 275 g/m2 galvan z, paslanmaz, epoks ya da boyalıdır. Panel zolasyonu; 60 mm kalınlıkta, 70 kg/m3 veya 110 kg/m3 kaya yünü le yapılmaktadır. Santral ç yüzeyler g r nt s z ve çıkıntısız olarak tasarlanmıştır. Fan/Motor: Fanlar, hava deb s ve toplam stat k basıncı karşılayacak yüksek ver m, m n mum enerj sarf yatı ve düşük ses sev - yes d kkate alınarak seç lmekted r. Kullanım alanına göre öne veya ger ye eğ k kanatlı, kayış kasnaklı, d rekt akuple (Plug) ya da EC "plug" fan seçenekler mevcuttur.Tüm fanlar ve motorlar ATEX sert f kalı EXPROOF özell kte de ver leb lmekted r. Fan motorları tamamen kapalı fan soğutmalı (TEFC), IP-55/56 korumalı ve F sınıf yalıtıma sah pt r. Motorların çalışma özell kler IEC 60034-1 ve IEC 60085 le uyumludur. F rma standartları gereğ santrallerde m n mum IE3 sınıfı elektr k motoru kullanılmaktadır. F ltre: Kullanım alanına bağlı olarak EN 779:2012 standardında, kaba f ltreler (G-2, 3, 4 sınıfı ya da metal) panel, orta f ltreler (M-5, 6 sınıfı) torba ve hassas f ltreleme (F-7, 8, 9 sınıfı) torba ya da kompakt olarak yapılab lmekted r. H jyen k gereks n mler n olduğu durumlarda EPA, HEPA ve ULPA sınıfı f ltrelerde kullanılab lmekted r. Damper: Hava damperler yüksek kal tel 6063 (AlMgS 0.5) ekstrüde alüm nyumdan yapılmıştır ve a rfo l kanatlıdır. Kanatlar, kapatıldığında en üst düzeyde sızdırmazlık sağlayan EPDM contalarla kaplıdır. Damperler mükemmel hava akışı sağlaması ve yoğuşmayı önlemes ç n EN 1751 standartİklimsa’nın Sigma Flex Klima Santralleri, Özgün Tasarıma ve Yüksek Esneklik Kabiliyetine Sahip 4 . tesisat market 02/2023

yüzey kaplaması ve daldırma yaş boyası sayes nde korozyona karşı yüksek koruma sağlıyor. Dekorat f b r tasarıma sah p nem haznes n n buhar del kler , radyatör kapağını açmadan rahat b r b ç mde hazneye su doldurulmasına olanak ver yor. Öte yandan nem haznes kolayca radyatörden çıkartılıp elde veya bulaşık mak nes nde yıkanab l yor. TM • Ver mler %40-60 arasındadır. • Tes sat ek pmanları kullanılmaktadır. • Kapalı s stemd r. • Tek yönlüdür. Yaz veya kış şartlarından b r daha öneml olduğunda terc h ed l r. TM Uzun yıllardır kl mlend rme sektöründe faal yet gösteren E.C.A., novat f yaklaşımla tasarladığı ürünlerle kullanıcısına sağlıklı çözümler üretmeye devam ed yor. Panel radyatörler ne bütünleş k tasarıma sah p nem haznes n ekleyen E.C.A., bu sayede ortamın kuru havasını yumuşatarak nemlend r yor. 300-400-500550-600-700-800-900 mm olmak üzere 8 farklı yüksekl k ve 400 mm’den 3000 mm’ye kadar uzunluk seçeneğ ne sah p nem haznel panel radyatör,düşük sıcaklıklarda dah yüksek ver mle çalışıyor. Daha Neml B r OrtamHavasıyla Yüksek Standartta Isıtma E.C.A. tarafından kullanıcı hassas yetler göz önüne alınarak tasarlanan nem haznel • Ver mler %40-60 arasındadır. • Elektr k bağlantısı yoktur. • İşletme g der düşüktür. • Plakalar epoks kaplı veya paslanmaz yapılab lmekted r. Rotorlu Isı Ger Kazanım B r sıra düz ve b r sıra dalgalı alüm nyum plakalardan oluşur.Değ şken hava akış yönü sayes nde rotor kend kend n tem zler ve büyük ölçüde donmaya karşı dayanıklıdır. İkl m ve ç ortam şartlarına bağlı olarak en ver ml ısı ve enerj ger kazanımı sağlayab len ün telerd r. Hem termal (duyulur) hem de nem (g zl ) enerj y ger kazanma yeteneğ , döner ısı eşanjörler n çok ver ml hale get r r. Nem alma, nem mümkün olan maks mum ölçüde aktarır. Bu amaçla yüzeyler oldukça etk l 3Å moleküler madde le kaplanmıştır. Çerçeve genell kle galvan z çel ktend r. Rotor kanatları alüm nyummalzemeden yapılır. Koroz f hava koşulları ç n Epoxy le kaplanab l r. • Ver mler %60-80 arasındadır. • Elektr k bağlantısı vardır. Kapas tes değ şken hızlı motor kontrolü le ayarlanab l r (ops yonel). • Donma r sk yoktur. panel radyatör, kış aylarında yaşam alanlarında kullanılan ısıtma s stemler n n havanın nem oranını düşürmes problem n önlüyor. Nem denges n n kaybıyla ortaya çıkan kuru havayla nsan vücudu, mob lyalar, zem n ya da duvar kağıtlarındak soruna çözüm sunan ürün, üstün performans göster yor. Radyatörün üst kapağı le bütünleş k tasarıma sah p nemlend rme haznes , ortam havasını nemlend rerek, kuru ortama maruz kalmayı önlüyor. Böylel kle kuru havadan kaynaklanan baş ağrısı, c lt kuruluğu, burun tıkanıklığı, kuru boğaz ve öksürük g b sağlık problemler n n önüne geç yor. Yüksek Dayanıklı Malzeme Kal tes ve Prat k Kullanım Nem haznel panel radyatör, nano seram k Bataryalı Isı Ger Kazanım sı transfer , havadan suya ve sudan havaya şekl nde olduğundan ver mler daha küçük s stemlerd r. Havanın enerj s taze hava ve egzoz havası arasındak kapalı devre hal nde dolaşan su le sağlanmaktadır. Devrede s rkülasyon pompası ve denge tankı bulunmaktadır. Egzoz tarafında paslanmaz ç ft eğ ml yoğuşma tavası kullanılmaktadır. • Ver mler %30-50 arasındadır. • Elektr k bağlantısı vardır (s rkülasyon pompası). • Tes sat ek pmanları kullanılmaktadır. • Donma r sk neden yle soğuk bölgelerde et len-gl kol kullanılır. • Egzoz havası ve taze hava deb s b rb r ne asla karışmaz. Isı Borulu Isı Ger Kazanım İk adet bakır soğutucu gaz şarj ed lm ş bataryanın, kapalı b r s stemde taze hava ve egzoz havası tarafına yerleşt r lmes le batarya arasındak akışkanın ısı transfer n havaya aktarması le yapılır. Bataryaların ç ndek soğutucu yer değ şt rerek üzer ndek ısıyı havaya transfer eder ve by-pass r sk yoktur. E.C.A.’nın Nem Hazneli Panel Radyatörü, Kuru Hava Nedeniyle Oluşabilecek Sorunların Önüne Geçiyor tesisat market 02/2023 . 5

ürünler yalıtılmasının, stenen sıcaklığa ve konfor şartlarına hızlı ulaşılmasının yanında sıcaklığın uzun süre korunmasını mümkün kılarak enerj de yüzde 50’y aşan oranda tasarruf sağladığını da vurguluyor. Tes sat yalıtımı yapılmış olan b nalarda, örneğ n kış aylarında yanan kalor fer kazanından b naya dağılan borulardak sıcak su, da relere ulaşana kadar sıcaklığını ve dolayısıyla enerj s n koruyor. Aks durumda se, da reye ulaşana kadar borulardak sıcaklık düşüyor, da re geç ısınıyor ve dönüş borusundak su daha fazla soğuduğu ç n kazanın bunu tekrar ısıtması ç n daha fazla yakıt (enerj ) harcaması gerek yor. Borulardak sıcaklığın bell b r derecen n altına düşmes de kazanın ver ml l ğ n düşürüyor. Borulardan geçen su sıcaklığının korunması se ancak yalıtım sayes nde sağlanıyor. Sıcak su tes satında ve ç ortam kullanımlarında camyününden mal ed len İzocam Prefabr k Camyünü Boru le sten len enerj ver ml l ğ ne er şme mkânı sağlanıyor. TM düşük ölçü 230x230 k l ün ted r. Bu modelde ana kapıdan çer g r ld ğ nde lavabo alanı ve k ayrı ün teye g r n kapılar yer alır. İk l ün te klozet, yer taşı veya duş terc h yapılab lmekted r. Aynı k l ün te 230x300 modelde de sunuluyor. Bu model küçük ölçüsüyle seyyar tuvalet adıyla da s mlend r lmekted r.Bumodel n farkı dış ana g r ş kapısının k ayrı kapı olmasıdır. 230x400 konteyner WC 4 ün tel , 230x500 5 ün tel , 230x600 model se 6 ün tel tuvalet ve WC çözümü sunmaktadır. TM İzocam, soğukların etk s n g derek arttırdığı bugünlerde, su sayaçları ve boru patlamalarına d kkat çekt . Don olaylarının sıkça yaşandığı kış aylarında su tes satını İzocam’la yalıtmak hem su sayaçlarını ve boruları hasardan koruyor hem de enerj de yüzde 50’y aşan oranda tasarruf sağlıyor. Kış aylarında hava sıcaklığının eks lere düşmes yle b rl kte sıkça yaşanan donma kaynaklı boru ve su sayacı patlamaları her yıl yüzlerce su sayacının bozulmasına neden olurken patlayan su boruları da hasara ve su kayıplarına neden oluyor. Açıkta olan su boruları ve sayaçlar donuyor, borular hasar görüyor ve sayaçlar patlıyor. İzocam su borularının ve sayaçların yalıtılması le donma sonucu patlamaların önüne geç leb leceğ konusunda herkes uyarıyor. Boru çapı, dış ortam sıcaklığı ve yalıtım kalınlığı boru ve sayaçlar üzer nde doğrudan etk l oluyor. Yalıtım kalınlığı arttıkça, donmaya karşı d renç de artıyor ve harekets z suyun donma süres uzuyor. Kolay uygulanab len, İzocam Vana Ceket Karmod WC Duş Konteynerler kullanıma hazır sunumuyla çok sayıda ht yaç alanına prat k çözüm get r yor. Karmod’a özgü yen nes l s stemle üret len WC ve duş konteynerler şant yeler, kamplar, afet alanlarında zorlu ortam koşullarında en y dayanım performansına sah p. Hazır konsept v nç yardımıyla araca yüklenerek transfer ed leb l r özell ğ yleWC-duş konteynerler kullanım gereks n m kalmadığında, gereks n m duyulan b r başka alana kolaylıkla taşınarak yıllarca kullanılab l yor.Her b r kullanım ergonom s yle öne çıkan 2’l ün teden 7’l ün teye kadar WC duş konteynerler Karmod uzmanlığıyla üret lerek kullanıma hazır sevk ed l yor. Ün teler müşter terc hler ne göre WC veya duş planında hazırlanab l yor. Standart veya özel tasarım her plan tuvalet konteyner yapıya özgü projelend r lm şt r. Elektr k ve su tes satları proje dah l nde uygulaması Karmod tes sler nde gerçekleşt r lerek kal te kontrol denet m nden geç r lmekted r. su sayaçlarının patlamasını önlüyor. Vanalar ç n özel üret len, dış yüzey s l konlu cam kumaşı kaplı özel yalıtım ceket , kapalı ya da açık ortamlardak DIN, ANSI, API standartlarında üret lm ş bütün vana (p stonlu, küresel, kelebek vana vb.) ve p sl k tutucuların ısı yalıtımında çözüm sunuyor ve donmayı engell yor. İç nde harekets z suyun donduğu her türlü tes sat elemanında yaşanab lecek bu soruna çözüm get rmek se İzocamOpt ´ex Boru le kolaylıkla mümkün. Kaplamasız veya alüm nyum folyo kaplı, pol et lenden mal ed len İzocam Opt ´ex Boru, boruların terlemeye veya donmaya karşı yalıtımında çözüm sağlıyor. Enerj de Yüzde 50’y Aşan Oranda Tasarruf Sağlıyor Su tes satında yalıtım yapmak, b reysel kullanıcılardan esnaf ve sanay c lere kadar her kes m zorlayan enerj mal yetler ndek artışa da çare oluyor. Yalıtımın dev markası İzocam, b nalardak ısıtma ve soğutma tes satlarının Elektr k tes satında tam yangın güvenl ğ esas alınmış olup en y malzeme seç m ve uygulama kontroller yle r skler ortadan kaldırılmıştır. Tam güvenl k ç n bağlantılarda bant kullanımı g b güvens z uygulamalar ger de bırakılarak özel kl psler kullanılmaktadır. Kablo kalınlığı ve s gorta seç m nde yapının kullanımda ht yaç duyacağı maks mum akımd kkate alınmış olup olası r skler n önü kes lm şt r. Tes sat sıva üstü uygulama le görünüm estet ğ d kkate alınarak uygulanmaktadır.Atık ve sıhh tes sat uygulamaları da proje esasında lerlet lmekted r.Konteyner WC klozet ve yer taşı,duş teknes ün teler , lavabolarla b rl kte musluk ve bataryalar kullanıma hazır en y şç l kle montajlanmıştır. Tuvalet banyo konteynerler , sızdırmazlık testler yapılarak sevke hazır hale get r lmekted r.Elektr k ve su tes satlarını devreye alab lmek ç n konteyner tuvalet yapı dışına kadar çıkartılan bağlantıları ana şebeke hattına bağlamak yeterl . Tuvalet konteyner modeller nde standart üret ml en İzocam, Su Sayaçları ve Borularda Yalıtımın Önemine Vurgu Yapıyor Karmod Tuvalet ve Duş Konteynerleri Hızlı ve Pratik Çözüm Sunuyor 6 . tesisat market 02/2023

enerj kontrolü bununla da sınırlı kalmıyor. LG kl malarda bulunan “Akt f Enerj Kontrolü” özell ğ sayes nde, odadak k ş sayısı ve akt v te sev yes ne göre 4 kademel enerj kontrolü yapılab l yor. Böylel kle, yüzde 57’ye varan enerj ver ml l ğ sağlanab l yor. B rçok k ş bulunan ve akt v te sev yes yüksek b r alanda, normal modda yüzde 100 enerj kullanımı le çalışan kl ma, daha az sayıda nsan ve ortalama akt v te sev yes nde 1. kademede yan yüzde 80 enerj le çalışıyor. Hem az k ş hem de düşük akt v te sev yes olan b r alanda se, 2. kademede yüzde 60 enerj kullanımı le çalışıyor. Hem çok az k ş bulunan hem de akt v tes z b r alanda se 3. kademede yüzde 40 enerj kullanımı yeterl oluyor. TM malzemelerden üret lm şt r. Soler&Palau kal te ve teknoloj s nden ödün vermeden üret len bu ürün gelecek nes llere daha yaşanır b r çevre bırakma hassas yet adına güzel b r örnek olacaktır. TM LG kl mlend rme ürünler ndek dd asını» nQ uyumlu kl ma modeller yle b r üst düzeye taşıyor. Değ şken hava sıcaklıkları karşında hem yaşam alanlarının sıcaklığını dengede tutmak hem de rahatlıktan ödün vermeden enerj tasarrufu sağlamak steyenler » nQ uyumlu kl maları terc h ed yor. Dual Inverter Kompresörü le hızlı soğutma ve ısınma sağlayan LG kl malar, klas k kompresöre sah p kl malara oranla enerj tüket m n yüzde 70 oranında azaltıyor. Üstel k kullanıcılar, » nQ uygulaması le evde olmadıkları sırada b le kl malarını çalıştırıp kapatmalarını, evler n d led kler sıcaklığa get rmeler n sağlıyor. Ayrıca, uygulama üzer nden enerj tüket m durumunu b le zleyeb l yorlar. Sağlıklı, h jyen k ve ferah hava da sunan LG’n n» nQ uyumlu LG kl malar, özell kle doğal gaz er ş m olmayan noktalarda kış aylarını konforlu b r şek lde geç rmek steyenler n terc h oluyor. Kl malarda yer alan UVNano teknoloj s ve 4 aşamalı f ltre s stem sayes nde Günümüzde okyanuslarda yaklaşık olarak 150 m lyon ton plast k bulunuyor ve her yıl 8 m lyon ton plast k daha okyanuslara karışıyor. Plast k ürünler şleme kolaylığı, su geç rmeme, yalıtkanlık g b avantajlar sunsa da doğaya çok fazla zararları bulunmaktadır. Bazı plast k ürünler n doğada çözülmes yüzyıllar sürmekted r. Bu noktada, gelecek nes llere daha yaşanab l r b r dünya m rası bırakab lmek adına sürdürüleb l rl k kavramı gündem m ze gelmekted r. İmalatında ger dönüştürülmüş malzeme kullanılan ürünler, çevrem z ç n daha uygun seçeneklerd r. Bu ürünler, doğal kaynakların tüket m n ve atık m ktarını azaltır. Bu sayede, üret m sürec sürdürüleb l r hale get r l r ve çevre ç n daha az zararlı hale gel r. Soler&Palau, sürdürüleb l rl ğe verd ğ önemle, ger dönüştürüleb l r malzemelerden üret lm ş kanal t p fan TD EVO-ECOWATT'ı satışa sundu.TD EVO-ECOWATT, sürdürüleb l r ürün ser s n n lk örneğ olup, Soler&Palau fandak bakter , küf, zararlı part kül ve kokuları yok ederek %99,99 oranında ster l zasyon sağlanıyor ve her zamank nden daha tem z ve ferah havaya sah p olunuyor. LG’ nQ le Kolay Tak p LG» nQ uygulaması, kullanıcıların kl malarını sürekl olarak tak p edeb lmeler n sağlıyor.Tüket c ler ster günlük bakımlarını ster daha kapsamlı bakım ht yaçlarını uygulama aracılığı le göreb l yor, enerj tüket m oranlarını y ne uygulama üzer nden zleyeb l yorlar. LG » nQ uyumlu kl malarda bulunan yen ekran panel se, uzaktan kumandanın tek tuşuna basıldığı anda kullanılan enerj sev - yes n göster yor. Böylel kle kullanıcılar konforlu b r ç ortamın tadını çıkartırken, enerj tüket mler n de kontrol ederek d led kler sev yede tutab l yorlar. 4 Aşamalı Akt f Enerj Kontrolü LG’n n» nQ uyumlu kl malarının sunduğu d ğer ürün gruplarında da ger dönüştürülmüş plast k kullanmaya başlayacak. Konut ve t car havalandırma uygulamaları ç n en deal yen nes l kanal t p fan olan TD EVO ECOWATT; %85 ger dönüştürülmüş LG, ThinQ Uyumlu Klima Modelleriyle İklimlendirme Sektöründeki Konumunu Güçlendiriyor Soler&Palau'dan TD EVO ECOWATT Kanal Tipi Fan tesisat market 02/2023 . 7

ürünler le uyumlu MTS200B ürünü le “Komb y kapattım mı?” sorusu tar h oluyor. Uzaktan er ş leb len ve komb ayarlarını yönetmen z mümkün kılan ürün le boşa çalışan s stem kapatılab l yor ve sarf yatın önüne geç l yor. Apple HomeK t, Google As stan ve Alexa uyumlu c haz aynı zamanda sesl komut le yönet leb l yor. C haz, 7/24 akıllı graf k üzer nden görüntüleme ve kontrol sağlarken, 5-35 derece arası sıcaklıkları kontrol mkanı sunuyor. Öte yandan yerden ısıtma s stem ne sah p olan kullanıcılar ç n de Akıllı W -F Termostat MTS200 le s stem akıllı hale get rmek mümkün.Meross MTS200 akıllı W -F termostat, hava sıcaklığını hatasız ölçen entegre sıcaklık sensörü ve zem n n aşırı ısınmasına karşı har c sıcaklık sensöründen oluşan k l b r s stem le gel yor. 0,5°C sapma le ölçüm yapab len ürün, 5-35°C aralığında ayarlanab l yor. Termostat vana le benzer şek lde açık pencereler tesp t eden c haz, açık pencere varsa ısıtmayı otomat k olarak durduruyor ve böylece gereks z tüket m n önüne geç l yor. Yen l kç ürünler yle akıllı ev ürünler n n öncü markası Meross’un yen l kç ürünler B lkom Güvences yle onl ne platformlar ve teknoloj marketlerde satışa sunuluyor. TM Türk ye’de B lkom güvences yle satışa sunulan Meross, yaşamı akıllı teknoloj lerle dönüştürüyor. Enerj kullanımını kontrol etmek ve otomat kleşt rerek enerj ver ml l ğ n artırmak ç n tasarlanan Meross akılllı ev ürünler ; gereks z enerj tüket m n azaltıyor, kullanıcılara ver ml l k ve tasarruf sağlıyor. Radyatör, komb ve yerden ısıtmalı s stemler kontrol ederek akıllı hale get ren Meross termostatlar, evdek ısıtma s stem n n çalışmasını otomat k olarak kontrol ed yor ve ısıtma s stem n n sadece gerekt ğ nde çalışmasını sağlıyor. Evdek sıcaklığı sensörler aracılığıyla zleyen c hazlar, sıcaklık ayarlarını otomat k olarak yapıyor ve bu sayede, ısıtma s stem bel rlenen düzeyde çalışıyor.Meross akıllı termostatların sah p olduğu yen l kç teknoloj lerle enerj tüket m düşerken ver ml l k de artıyor. Meross Akıllı Termostat Vana le Maks mumVer ml l k Telefon, tablet ve b lg sayar üzer nden kontrol ed leb len Meross akıllı termostat vana le ev n ısınma s stem akıllı hale get r leb l yor. Kullanıcılar, kolayca montajı yapılab len akıllı termostat vana le akıllı ev deney m n yaşıyor. Radyatöre takılan vana aracılığıyla ev n ısısı akıllı telefon üzer nden kontrol edeb l yor ve özelleşt r leb l yor. Evdek sıcaklık ayarlarını daha ver ml hale get rmey ve enerj tasarrufu sağlayan Meross akıllı termostat vana le evdek sıcaklık ayarları programlanab l yor. Akıllı ısıtma programıyla c haz, evdek sıcaklık sev yes n kullanıcının ht yacına göre otomat k olarak uyguluyor ve ısı kontrolünü sağlıyor. Meross akıllı hub le entegre çalışan termostat vanası le ev n her odası farklı sıcaklıkta ayarlab l yor.Mesela daha sıcak olması stenen çocuk odası yüksek ısıda tutulurken, az kullanılan g y nme ya da çalışma odası daha düşük ısıda ayarlanab l yor. Böylece s stem tüm ev yüksek sıcaklığa çekmek ç n uğraşmıyor ve enerj tasarrufu sağlanıyor. Tek b r hub üzer nden 16 adete kadar vana kontrol ed leb l yor ve böylece evdek tüm radyatörler akıllı s stem le buluşuyor. C hazın enerj sarf yatının önüne geçmek ç n sah p olduğu b r d ğer öneml özell ğ , açık pencereler tesp t edeb lmes . Meross akıllı termostat vana, evde pencere açılması hal nde açık pencerey algılıyor ve çalışmaya ara ver - yor. Böylece cam açıkken lg l bölümde enerj kontrolü sağlanıyor ve gereks z tüket m n önüne geç yor. Fatura dostu tüm bu özell kler yle Meross akıllı termostat ürünler , ısıtma mal yetler n yüzde 30'a kadar azaltıyor ve yüksek faturaların önüne geç yor. HomeK t ve Google As stan Uyumlu Meross akıllı termostatlar; Apple HomeK t, Google As stan, Amazon Alexa ve Smart- » ngs le entegre çalışıyor. Böylece c hazı S r ya da Google as stan üzer nden sesl komut le de kontrol etmek mümkün oluyor. Kullanıcılar ürünü Apple Home ve Google Home’a ekleyerek evdek d ğer akıllı c hazlarıyla b rl kte tek yerden kontrol edeb l yor. “Komb y KapattımMı?” Sorusu Tar h Oluyor Meross’un su ısıtmalı s stemler ve komb ler Meross Akıllı Termostat Ürünleri Yüzde 30’a Varan Doğalgaz Tasarrufu Sağlıyor 8 . tesisat market 02/2023

G R O U P O F C O M P A N I E S EBITT EUROPE KFT H-6782 Mórahalom, Szeged út 108. Hungary Phone: +3662-280-926 Fax: +3662-280-927 export@eb tteurope.com www.eb tteurope.com EBITT ASIA PACIFIC PTE LTD (EAP S ngapore) 226 Jalan Eunos #04-128. S ngapore 415869 Phone: (65) 98393745 nfo@eb tt-as apac.com EBITT EMEA METEL INDUSTRIES LLC P.O. BOX 8735, Duba , Un ted Arab Em rates Phone: 971-4-3331148 Fax: 971-4-3331480 EBITT TÜRKİYE Koçullu Mah. Doğru Sok. No:6 34799 Çekmeköy / İstanbul nfo@eb tt.com.tr www.eb tt.com.tr ProsesPompalarında İLERİ TEKNOLOJİLER • GG25 • GGG40 • AISI316 • AISI420 • Duplex • WCB • Yumuşak Salmastralı • Mekanik Salmastralı • Kartuş Tip Salmastralı • API 682 Salmastralı • IP54 / IP55 / IP65 • TEFC / ODP / Dizel Motorlu farklı malzemeler, farklı çözümler m ü h e n d i s l i k l e p o m p a n ı n b u l u ş t u ğ u z i r v e Pompa sistemlerinde beklentilerin tamamını karşılayan cazip çözümler, yüksek verimlilik, doğru mühendislik... YENİLİK KALİTE GÜVENİLİRLİK ESNEKLİK DAKİKLİK

ürünler sağlamlığı, haf ´ ğ ve esnekl ğ le hayat bulan özel koleks yon, 5 m l metre kalınlığa, kare tasarıma ve ultra nce kenarlara sah p olmasıyla öne çıkıyor. Farklı renklerde tezgâh üstü lavabo ser s nden oluşan Ohtake koleks yonu, zar f ve estet k tasarımıyla banyo tasarımlarına estet k b r dokunuş katıyor. Dünyaca Ünlü M mara Saygı Duruşu Roca, 2021’de hayatını kaybeden dünyaca ünlü m mar Ruy Ohtake’ye verd ğ değer n b r yansıması olarak/ Ohtake’y onurlandırmak adına, m marın annes ç n tasarladığı evde, düzenlenled ğ serg ve fotoğraf çek m yle andı. Geçt ğ m z yıllarda hayatını kaybeden efsane m marın Roca le gerçekleşt rd ğ ortak çalışmalar m marın s mge yapılarından olan Tom e Ohtake ev nde serg lend . Ayrıca ürün fotoğra´arının yanı sıra ev n d kkat çeken görüntüler nden oluşan,m mara saygı duruşu n tel ğ nde b r katalog hazırlandı. Son ell yılda 400'den fazla projey hayata geç rerek ülkes ndek en üretken m marlardan b r hal ne gelen Ohtake’n n m rası, hazırlanan katalogda hayat buldu. TM basıncı sev yes ne sah pt r ve az yer kaplar. CO2-ZEAS, b r ısı ger kazanım ün tes n n yer nde kolayca bağlanması ç n Da k n'ın standart ısı ger kazanım döngüsünü çer r. Ayrıca, "yüksek ortam k t " ve soğutucu akışkan alt soğutması ç n standart b r entegre ısı eşanjörünün, ortam sıcaklığının -20°C le +43 arasında olduğu çok çeş tl sıcaklık bölgeler nde yıl boyunca güvenl ve ver ml çalışmayı garant ett ğ söylen r. Da k n, kontrol ün tes n n kullanıma hazır fabr ka konf gürasyonuyla CO2-ZEAS'ın neredeyse b r tak ve çalıştır c haz olduğunu dd a ed yor. Ayrıca, ücrets z Refr gerat onXpress tasarım yazılımının proje planlamasını bas t, sezg sel ve zaman kazandırıcı hale get rd ğ n savunuyor. TM Roca, dünyaca ünlü Brez lyalı M mar Ruy Ohtake ş b rl ğ yle hayata geç r - len özel koleks yonun renk seçenekler arasına mat s yah reng ekled . Roca, koleks - yonun yaratıcısı dünyaca ünlü Ohtake’y anma amacıyla se m marın tasarladığı evde ortak çalışmalarından oluşan b r serg düzenled . Banyo alanlarına yönel k yaratıcı tasarımları hayata geç ren Roca, ünlü tasarımcıların mzasını taşıyan özel koleks yonlarını kullanıcılarıyla buluşturmayı sürdürüyor.Dünyaca ünlü Brez lyalı m mar Ruy Ohtake’n n tasarımlarındak yaratıcılık le Roca’nın şç l k ve kusursuzluğa olan bağlılığının uyumu sonucu ortaya çıkan özel lavabo koleks yonu da bunlardan b r . Ohtake tarafından tasarlanan ve geçt ğ m z yıllarda kullanıcıyla buluşan ödüllü lavabo koleks yonuna 2023 yılıyla b rl kte mat s yah renk de eklend .Dört farklı model n yanı sıra beyaz,mat beyaz, nc , onyx, kahvereng ve bej renkler yle farklı seçenekler sunan koleks yon, yen renk seçeneğ le banyo alanlarını zar f tasarımlarla buluşturuyor. Modern, Zar f ve Dayanıklı Dalgaların kıvrımları, ufuk ç zg s ve tasaDa k n Almanya, Da k n' n orta ve düşük sıcaklık uygulamaları ç n yen nverter kontrollü CO2-ZEAS soğutma yoğuşmalı ün tes n n bu ay p yasaya sürüldüğünü duyurdu. Ek m ayındak Ch llventa fuarında ön göster m yapılan CO2-ZEAS ürün yelpazes , 19-32kW ve 11-17kW der n dondurma nom nal soğutma kapas teler n kapsayan üç modelden oluşuyor. Da k n'ın Q-Up modülünün eklenmes yle soğutma kapas tes artırılab l r. Üç adet Da k n ç ft salınımlı kompresör ve akıllı kapas te kontrolü le donatılmış transkr - t k, nvertör kontrollü kompakt b leş k s stem olarak yen CO2-ZEAS, normal ve düşük sıcaklıkta soğutmada (buharlaşma sıcaklığı rımın en saf formu yumurta g b organ k b ç mlerden lham alan Ohtake’n n lavabo koleks yonu, doğadan gelen es nt lerle organ k ç zg ler modern tasarımlarla b r araya get r - yor. Ohtake’n n Uluslararası Tasarım Ödülü (IDA) ve Prest jl Tasarım Ödülü Red Dot TasarımÖdüller nden "Best of the Best" ödülünün sah b olan koleks yonu, tasarımıyla olduğu kadar dayanıklılığıyla da d kkat çek - yor. Roca'nın F neceram c® teknoloj s n n -40°) çok çeş tl uygulamalar ç n uygundur. C la +5 °C). Ün teler, Da k n'ın CO2 ç n özel olarak gel şt r lm ş ç ft salınımlı kompresörünü kullanır. %69,5'l k b r zantrop k ver mle kompresörün CO2-ZEAS'ı çok ver ml b r mak ne yaptığı söylen yor. Aynı zamanda yüksek ver ml kompresör teknoloj s çok düşük ses Roca, Ödüllü Koleksiyonuna Mat Siyah Rengi de Ekledi Daikin, CO2-ZEAS Yoğuşmalı Üniteleri Piyasaya Sürdüğünü Açıkladı 10 . tesisat market 02/2023

ler ve düşük gürültü sev yeler le b rl kte AquaEdge19MV'n n hastaneler ve ver merkezler g b 7/24 uygulamalar ç n özell kle uygun olduğu söylen yor. TM ayrıca, temel s stem b leşenler n değ şt rerek alternat f senaryoların karşılaştırılmasına z n verecek kadar güçlü. Örneğ n, b r s stem tasarımcısı, ısı pompalarını p yasaya sürmen n veya bel rl b r pompa model n değ şt rmen n etk s hakkında, teknoloj n n dak kalar ç nde sağladığı enerj tüket m , enerj mal yetler ve karbon azaltımlarında ortaya çıkan tasarrufların gerçek hesaplamalarıyla hızlı b r şek lde sayısallaştırılmış b r rapor alab l r. S mülasyon, bu çgörüler kullanarak ger ödeme süres n ve yatırım get r s n de hesaplar. Yen veya yükselt lm ş s stemler n kurulumundan sonra, aynı d j tal k z teknoloj s kullanılarak performans ve elde ed len tasarruflar doğrulanab l r, kanıtlanab l r. Hart ayrıca şunları söyled : "Bulut b lg şlemden yararlanmak, geleneksel b lg sayar s mülasyonları kullanılarak asla mümkün olmayan hesaplamaları gerçekleşt rmey mümkün kılıyor. Sonunda, öneml tekn k ve f nansal kararlar, önceden kapsamlı b r şek lde ve sağlam b r b l msel temele dayalı olarak anal z ed leb l r.” www.armstrongflu dtechnology.com TM Carr er, AquaEdge 19MV yağsız su soğutmalı soğutma grubuna daha düşük GWP 515B soğutucu akışkanı ekled . AquaEdge 19MV, Aralık 2021'de p yasaya sürüldüğünde daha önce 631 GWP'ye sah p b r A1 yanıcı olmayan soğutucu akışkan olan R134a veya R513A le mevcuttu.Yen R515B soğutucu akışkan,A1 olmayan b r A1 olmanın avantajlarını korurken GWP'y 293'e düşürür yanıcı gaz. 300 la 700 ton (1.055kW-2.461kW) kapas tel AquaEdge 19MV, Carr er'ın Equ Dr ve Armstrong Flu d Technology, d j tal k z teknoloj s nden yararlanarak müşter lere HVAC enerj tasarrufu seçenekler ne yen çgörüler get rmek ç n Hysopt le stratej k b r ortaklık kurdu. Armstrong'un kurulum deney m le Hysopt'un teknoloj s n b r araya get ren yen ortaklık, müşter lere daha sağlam b l msel s mülasyon ve HVAC s stem enerj ve karbon tasarrufu doğrulaması sağlamayı amaçlıyor. Armstrong'dan Stephen Hart şunları söyled : “HVAC s stemler n n enerj ver ml l ğ n artırma potans yel ne l şk n güven l r b lg - ler h ç bu kadar öneml olmamıştı. Dünya, geld ğ noktada yen b r ac l yet gerekl l ğ get rd . Farklı HVAC s stem tasarımlarının potans yel enerj tasarruflarını hesaplamanın çeş tl yolları vardır, ancak ş md ye kadar bunlar, güçlü b r b l msel çerçeve ç nde hızlı, bağımsız hesaplama ve doğrulamadan yoksundu. S stem tasarımcıları ve b na sah pler her zaman güven konusunda çok fazla b lg ed nmek ht yacında olmuştur ve bu stenen sev yeye gelemem şt . B r s stem tasarlarken veya b r enerj yükseltmes planlarken, farklı senaryoları hızla ve doğru b r şek lde karşılaştırab lmen z gerek r. Ancak sıradan b r b lg sayar modellemes yeterl olmadı. Hysopt'un d j tal k z teknoloj s tüm bunları değ şt r yor." k aşamalı, manyet k yataklı sırt sırta kompresör teknoloj s n kullanır. Bu sıkıştırma ve aktarma organı teknoloj s n n, ch ller enerj ver ml l ğ n gel şt r rken ve dayanıklılık oluştururken gen şlet lm ş çalışma aralığı sağladığı söylen yor. Ş ddetl , aşırı ve beklenmed k çalışma ve hava koşullarında performansı koruyab leceğ söylen yor. Carr er, bel rl b r mler n hem tam hem de kısm yüklerde ASHRAE 90.1 2019 B yolundan %10'a kadar daha y dengel performans sağladığını söylüyor. Alçak kaldırma şlem , hızlı yen den başlatma süreD j tal eşleşt rme, b r sürec n gerçek zamanlı d j tal karşılığı olarak şlev göreb len sanal b r tems l n oluşturulmasını çer r. Bu teknoloj - n n prat k uygulamasına uzay aracı tasarımını y leşt rmek ç n NASA öncülük ett ve lk f z ksel model s mülasyonu 2010'da duyuruldu. O zamandan ber , ürün tasarımını ve gel şt rmey sürekl olarak y leşt rmek ç n b r d z farklı sektörde d j tal k z teknoloj s tanıtıldı. HVAC sektöründe bu teknoloj ye Armstrong Flu d Technology öncülük ed yor ve Hysopt le ortaklığıyla ş rket, artık müşter lere potans yel HVAC s stem tasarımlarının gel şm ş d j tal eşleşt rme s mülasyonlarını sunab lecek. 2013 yılında başlatılan Hydron c System Opt m zat on (daha çok Hysopt olarak b l n - yor), Roel Vandenbulcke tarafından Antwerp Ün vers tes 'nden b r teknoloj yan ürünü olarak kuruldu. Oda boyutları ve b na yükü g b olağan ver lere ek olarak,Hysopt'un H drol k S stem Desteğ teknoloj s , tüm yıl boyunca bel rl b r konum ç n tahm n ed len sıcaklık, basınç ve akıştan günün saatler boyunca, bel rl hava durumuyla lg l ver lere kadar esk s nden çok daha fazla operasyonel özell k kullanan s mülasyonlar oluşturuyor. Bu nedenle s stem şlet m , enerj tüket m ve karbon tasarrufuna l şk n son derece ayrıntılı hesaplamalar oluşturulab l yor. Teknoloj Armstrong, Hysopt ile Stratejik Ortak Oldu Carrier, AquaEdge 19MV Soğutma Grubunu Genişletti tesisat market 02/2023 . 11

ürünler düşük GWP soğutucu akışkan R513A ç n opt m ze ed lm şt r ve 204-1423kW arası kapas teler kapsar. Yüksek tam yük ve mevs msel ver ml l k le Ch ll, konfor ve proses uygulamaları ç n uygundur ve yalnızca soğutma grubu, ısı pompası veya eş zamanlı ısıtma ve soğutma şlem sunan çok şlevl olarak mevcuttur. Sp raCh ll g b , Ch ll de ana ün teye altı ün teye kadar eklenmes ne z n veren dah l b r sıralayıcı le çalışır. SEER'ler, R1234ze'de 5,42'ye kadar ve R513A'da 5,39'a kadardır. TM l l ğ nde %15'l k b r artış gösterd ğ söylen yor. Azaltılmış güç tüket m , yen tasarlanmış b r b yom met k fan ve gel şm ş b r hava akış yolu le de elde ed l r. 43ºC'ye kadar olan sıcaklıklarda tam soğutma kapas tes n n, -10ºC'ye kadar olan sıcaklıklarda se tam ısıtma kapas tes n n elde ed ld ğ söylenmekted r. Mult V 'n n AI motoru, rahatlığı ve genel kullanıcı deney m n y leşt rmeye yardımcı olmak ç n tasarlanmış otomat k ayarlama ve uzaktan yükseltme g b çeş tl ek akıllı özell klere güç sağlar.Otomat k ayarlama s stem , lk kurulum sırasında veya değ şt r lmeler gerekt ğ nde kompresörü ve motoru otomat k olarak ayarlayarak daha hızlı ve daha kolay kurulum ve serv s sağlar. Bu arada, uzaktan yükseltme s stem le VRF s stem , yer nde serv s z yaret olmadan otomat k olarak en son yazılım sürümüne güncelleneb l r. Ayrıca AI Smart D agnos s, otomat kleşt r lm ş s stem anal z ve okunması kolay durum raporları sağlar. TM A redale, R32, R1234ze ve R513A le kullanım ç n ısı pompası ve yalnızca soğutma soğutma grubu yelpazes n kaydırmalı ve nvertör v dalı modellerle gen şlett . İk yen ser tanıtıldı: Ch ll, Mod ne' n lk nverter tahr kl v dalı soğutma grubu A redale ve Sp raCh ll kaydırmalı soğutma grubu. A redale, bu yen ser ler n başka b r OEM le mzalanan yen b r anlaşmanın sonucu olduğunu açıklıyor. A redale d ğer OEM' n adını verm yor ancak görünüşe göre İtalyan üret c Cl vet'ten tem n ed leb len modellere benz yorlar. Sp raCh ll, tüm modellerde kısm ve tam ısı ger kazanımı le 215-1260kW arası soğutma ve ısıtma kapas tes sunar. En yen LG Electron cs, son derece gel şm ş b r yapay zeka motoru olarak tanımlanan donanıma sah p yen VRF's olan yen Mult V 'n n p yasaya sürüldüğünü duyurdu. Avrupa'dan başlayarak öneml küresel pazarlarda p yasaya sürülecek olan Mult VI, LG'n n soğutma veya ısıtma gücünü çeş tl değ şkenlere göre ayarlamak ç n mekansal ve durumsal öğrenmey kullandığını söyled ğ AI Smart Care' çer yor. Bunlar, odadak nsan sayısını, nem sev yeler n ve ç ve dış ortam sıcaklığını çer r. AI İç Mekan Bakımı, ç ün teler kullanılan alanlarda otomat k olarak açıp, kullanılmayan alanlarda kapatarak sab t b r sıcaklığın korunmasına ve enerj tüket m n n azaltılmasına yardımcı olur. B r başka ver ml l k odaklı özell k olan AI Energy Management, kullanıcıların Mult V 'n n genel güç kullanımını azaltmaya yardımcı olab lecek enerj tüket m hede´er bel rlemes ne olanak tanır. Kullanıcılar, dış ün te tarafından üret len ses n kend bel rled kler ses sev yes n aşmascroll kompresör teknoloj s n kullanan Sp raCh ll, R32 ç n opt m ze ed lm şt r. Hem konfor hem de proses uygulamaları ç n uygun olan Sp raCh ll, ana ün teye altı adede kadar ün ten n eklenmes ne z n veren dah l b r sıralayıcı le çalışır. Sek z aşamaya kadar çalışan scroll kompresörlerle Sp raCh ll' n mükemmel kısm yük ver ml l ğ ve son derece hassas ayar noktası kontrolü sunduğu söylen yor. SEER'ler 4,9'a (yalnızca soğutma) ve 4,8'e (ısı pompası) kadardır. A redale' n lk nverter tahr kl v dalı soğutma grubu Ch ll, ver ml ve hassas yük eşleşt rme ç n tasarlanmıştır. Düşük GWP soğutucu akışkan R1234ze ve daha dığından em n olmak ç n çalışma gürültü l m tler n 50 la 70dB arasında beş adımda ayarlayab l r. Akıllı performans ve rahatlık sağlayan LG'n n VRF çözümünün Hava Durumu B lg ler B rb r ne Bağlı Kontrol özell ğ , hava koşullarına göre otomat k olarak özel çalışma modlarını (otomat k ön ısıtma ve otomat k kar tem zleme dah l) seçer. LG, Mult V 'n n mevcut Mult V 5 model n n performansını aştığını ve aşırı hava koşullarında b le güçlü, güven l r performans sağladığını savunuyor. 8hp LG Mult V 5 le yapılan karşılaştırma testler n n enerj ver mAiredale, Soğutma Grubunda Kataloğuna Yeni Ürünler Ekliyor LG'nin Yeni Multi V i VRF'si Yapay Zeka Tarafından Yönetiliyor 12 . tesisat market 02/2023

araştırma %8,4'ünü kurtarab leceğ n b ld rd ler. Hsu şöyle d yor: "Durumlar arasında geç ş yaptığınızda, her k durumda da kalmak ç n daha fazla enerj uygulamanız gerekmez" ded . "Dolayısıyla, bu durumlar arasında çok sık geç ş yapmanız gerekmeyen b nalar ç n, gerçekten çok önems z m ktarda elektr k kullanıyor." Ş md ye kadar,Hsu'nun grubu sadece yaklaşık 6 cm çapındak malzeme parçalarını yarattı. Bununla b rl kte, malzemen n bu tür b rçok parçasının daha büyük tabakalar hal nde b rleşt r leb leceğ n hayal ed yorlar.Malzemen n farklı, özel renkler kullanmak ç n ayarlanab - leceğ n söylüyorlar; sulu faz şeÄaftır ve kızılötes n emme kab l yet n etk lemeden hemen hemen her renk arkasına konulab l r. Araştırmacılar ş md malzemey mal etmen n farklı yollarını araştırıyorlar. Ayrıca malzemen n ara durumlarının nasıl faydalı olab leceğ n araştırmayı planlıyorlar. TM Ch cago Ün vers tes 'ndek araştırmacılar, dış sıcaklığa bağlı olarak kızılötes reng n ve ne kadar ısı emd ğ n veya yaydığını değ şt ren b r yapı malzemes tasarladılar. Sıcak günlerde malzeme, çerd ğ kızılötes ısının %92's ne kadarını yayarak b nanın ç n soğutmaya yardımcı olab l r. Ancak daha soğuk günlerde, malzeme kızılötes n n yalnızca %7's n yayarak b r b nanın sıcak kalmasına yardımcı olur. “Aslında b r b nayı nsan g b ele almanın düşük enerj l b r yolunu bulduk” d yen ün - vers ten n Pr tzker Moleküler Mühend sl ğ Okulu'nda (PME) araştırmayı yöneten yardımcı doçent Po-Chun Hsu, sözler ne şöyle devaö ed yor: "Üşüdüğünüzde b r katman ekler ve ısındığınızda b r katmanı çıkarırsınız. Bu tür b r akıllı malzeme, büyük m ktarda enerj olmadan b r b nadak sıcaklığı korumamızı sağlıyor". Araştırmacılar, k konformasyon alab len b r katman çeren yanıcı olmayan b r elektrokrom k yapı malzemes tasarladılar: kızılötes ısının çoğunu tutan katı bakır veya kızılötes yayan sulu b r çözelt . C haz, seç len herhang b r tet kleme sıcaklığında, bakırı nce b r f lm hal nde b r kt rerek veya bu bakırı sıyırarak, durumlar arasındak k myasal kaymayı başlatmak ç n çok az m ktarda elektr k kullanab l r. Nature Susta nab l ty'de yayınlanan yen makalede araştırmacılar, c hazın metal ve sıvı haller arasında nasıl hızlı ve ger dönüşümlü olarak geç ş yapab leceğ n detaylandırdı. İk konformasyon arasında geç ş yapma yeteneğ n n 1.800 döngüden sonra b le ver ml kaldığını gösterd ler. Ardından ek p,malzemeler n n 15 farklı ABD kent ndek t p k b nalarda enerj mal yetler n nasıl azaltab leceğ ne da r modeller oluşturdu.Ortalama b r t car b nada, malzemede elektrokrom k değ ş kl kler tet klemek ç n kullanılan elektr ğ n, b nanın toplam elektr k kullanımının %0,2's nden az olacağını, ancak b nanın yıllık HVAC enerj tüket m n n Ch cago Ün vers tes 'ndek Araştırmacılar, Enerj Tasarrufu ç n Renk Değ şt ren Malzeme Tasarladılar tesisat market 02/2023 . 13

söyleşi BDR Thermea Türkiye Satış ve Pazarlama Direktörü Pınar Öztürk, cirosal anlamda yüzde 117 büyümeyle kapattıkları 2022’deki başarılarını 2023’te de artırarak sürdüreceklerinin altını çiziyor. Grubun Türkiye’deki yeni üyesi De Dietrich için de, “Türkiye’ye geleceğin teknolojisini getirecek ve dünyada olduğu gibi Türkiye’de de enerji dönüşümüne öncülük edecek” diyerek ne kadar iddialı olduklarını açıkça ortaya koyuyor. “De D etr ch le Türk ye’de Üst Segment İkl mlend rme Sektöründe L derl ğ Hedefl yoruz” Pınar Öztürk BDR Thermea Türkiye Satış ve Pazarlama Direktörü 14 . tesisat market 02/2023

Genel b r soru le başlamak ster z: BDRThermea Türk ye olarak 2022 s z n ç n nasıl b r yıl oldu? Hal hazırda sektörde nasıl b r konuma karşılık gel yorsunuz? B DRThermea Group,Türk ye’de başta Baymak olmak üzere grup bünyes ndek d ğer markalarla tüket c ler m ze h zmet ver yor. Baymak markası se BDR Thermea'nın Türk ye'dek ana ve en büyük markası. Isıtma sektöründe yüzde 14 pazar payı le ana oyuculardan b r durumunda. Grubumuz 2022 yılında da yatırımlarını hız kest rmeden sürdürdü. Başarılı b r yılı ger de bıraktığımızı rakamlarımızla da fade etmek ster m. 2022 yılında adetsel olarak ana ürün gruplarımız olan komb segment nde yüzde 20, kl ma segment nde yüzde 5 büyüdük. Bunun yanı sıra hracat satışlarımız Aralık 2022 t barıyla Euro bazında yüzde 25 büyüme gerçekleşt rd ve hracat yaptığımız ülke sayısı da arttı. C romuzu da geçen yılın aynı dönem ne göre yüzde 117 büyümeyle 168 m lyon Euro’ya (2.9 m lyar TL) taşıdık. “De Dietrich için Türkiye’de Yeni Bir Yapılanmaya Gidiyoruz ve Konsept Mağazalar Oluşturuyoruz” Geçt ğ m z günlerde b r lansmanla duyurdunuz, De D etr ch artık Türk ye’de. Çok köklü b r geçm ş olan bu Fransız markanın Türk ye pazarında BDRThermea’ya katkıları nasıl olacaktır? Üç asrı aşan geçm ş nden gelen deney m n geleceğ n teknoloj s ve zar f Fransız tasarımı le b r araya get ren dünya markası De D etr ch, Türk ye’de üst segment kl mlend rme sektöründe l derl ğ hedefl yor. BDR Thermea Group’un 6 dünya markasından b r olan De D etr ch; ısıtma, soğutma, yen leneb l r enerj ve su ısıtıcıları alanında ülkem ze yen teknoloj ler get recek. De D etr ch le Türk ye’de 3 yılda prem um segmentte yüzde 25 pazar payı almayı hedefl yoruz. Öte yandan De D etr ch ç n Türk ye’de yen b r yapılanmaya g d yoruz ve konsept mağazalar oluşturuyoruz. 2022’de 50 bay , 52 serv s le başladığımız yolculuğumuzu 400 bay ve 250 serv se ulaştırmayı ve böylece Türk ye’n n her noktasına prem um segmentte De D etr ch markasını taşımayı hedefl yoruz. Akıllı kl mlend rme çözümler yle sürdürüleb l r b r geleceğ yakınlaştırarak er ş leb l r hale get - ren BDR Thermea’nın dünyaca ünlü markalarından b r olan De D etr ch Türk ye’dek gücümüze güç katacak. Toparlamam gerek rse; De D etr ch’ n prem um kl mlend rme çözümler , kal - tel ürünler ve üstün serv s h zmetler yle Türk ye’de kısa sürede müşter ler n n beğen s n ve tüket c ler n n sevg s n kazanmayı amaçlıyoruz. Y ne De D etr ch’ n pazara dah l olması Türk ye kl mlend rme sektöründe nasıl b r etk yaratır? De D etr ch, Türk ye’ye geleceğ n teknoloj s n get recek ve dünyada olduğu g b Türk ye’de de enerj dönüşümüne öncülük edecek. B ld ğ n z g b , Avrupa, kl mlend rme alanında fos l yakıtları bırakıyor. Türk ye’de de bu dönüşüm kaçınılmaz. Önümüzdek dönemde Türk ye’de kl mlend rme sektöründe h drojen daha sık konuşacağız. Isı pompası, fotovolta k güneş kolektörler ve bunlara bağlı h br t s stemler hayatımızın ayrılmaz b r parçası olacak. B z de Türk ye’y enerj dönüşümünde elektr k ve h drojen temell ürünler le buluşturacağız. Isı pompasının yanı sıra pazarda farklılığı hemen h ssed lecek kl malarımız, oda termostatlarımızı da tüket c ler m z n beğen s ne sunacağız. “400 Bin Olan Kombi Üretimimizi Özellikle Artan İhracat Talebini Karşılamak Üzere 500 Bin Seviyesine Çıkarmayı Planlıyoruz” tesisat market 02/2023 . 15

RkJQdWJsaXNoZXIy OTEzMQ==