Tesisatmarket | Ocak-2023 | Sayı: 288

AYDA BİR YAYIMLANIR • OCAK 2023 • YIL: 26 • SAYI: 288 • 50 TL. • ISSN: 1302-8073 • www.tesisatmarket.com Isı pompaları, küresel kl m kr z n n kend n y den y ye h ssett rd ğ günümüzde, kl mlend rme konusundak en etk n çözümlerden b r olarak göster l yor. Isıtma, soğutma ve sıcak su tem n g b ht yaçları tek b r c hazla ve yüksek enerj tasarrufu avantajıyla sunab len ısı pompaları, çok çeş tl enerj kaynaklarını da kullanab l yor. Hava, toprak ve su kaynaklı ısı pompaları en b l nen ve kullanımı yaygın olanları ama dalga enerj s n , kayaların ısısını kullanab lenler de mevcut.Günümüzde se bu kaynaklar arasına oldukça enteresan b r kaynak daha eklend : Akust k yan ses dalgalarını enerj kaynağı olarak kullanab len ısı pompaları. B ld ğ m z ısı pompalarından farklı olan akust k ısı pompaları se sadece ses dalgaları üreten hoparlör ve helyum gazı kullanıyor. Üstel k az parça kullandığı ve gazı kend ç nde geld ğ ç n yan daha kompakt üret ld kler nden gerek mal yet anlamında gerekse dayanıklılık anlamında kullanıcılarına avantaj sunuyor. Çalışma prens b ; üret len ses dalgaları sayes nde ses n gaz le dolu çember çer s nde yankılanırken dalga boylarının üst üste b nmes le bazı noktalarda helyum sıkışmasını bazı yerlerde se seyrekleşmes n sağlamaya dayanıyor. Ş md l k; sadece Avrupa’dak k f rma bu teknoloj y gel şt rmekte: B r Hollandalı Blue Heart Energy d ğer se Fransız Equ um. Meraklıları ç n her k f rmanın da l nkler n şöyle bırakayım: https://www.blueheartenergy.com/ourtechnology https://www.equ um.fr/en/home İk f rma, ses b rb r nden b raz farklı kullansa da prens pte aynı şey yapıyor. Blue Heart Energy f yatın klas k ısı pompasına göre yarıya neceğ n dd a ederken Equ um f rması ömrü k ye katlayarak 30 yıla çıkardığını ve daha yüksek ver mle çalıştığını söylüyor. S stem n en y yanı se Helyum gazının yüksek ısıl letkenl ğ sayes nde çok daha düşük sıcaklıkta yan -20 °C hava sıcaklığında 80 °C sıcak su üreteb l yor olması. Bu sayede s stem aşırı soğuklarda ver m düşse de yedek enerj kaynağına gerek duymadan çalışmaya devam ed yor. Blueheart Energy ş md l k 3 kW’lık protot - p n hazırlamış durumda ve 2023 yılı ç nde satışa başlamayı düşünüyor. Daha güçlü vers yon 6 kW’lık protot p se önümüzdek yıl hazırlanacak. Üret c f rmalar, akust k ısı pompalarının kullanılan yalıtım teknoloj s sayes nde normal ısı pompasından daha sess z olacağını da dd a ed yor. Blue Heart Energy bunu karşılıklı ses dalgaları le ses n sönümleneceğ n ve ses n nsanlara ulaşmayacağını bel rt yor. Her k f rma da Helyum sayes nde c hazların fotovolta k s stemlerden, toprak-su-hava kaynaklarından ve merkez ısıtma s stemler nden de faydalanab ld ğ ne vurgu yapıyor. C haz, ısıyı ortama yüksek sıcaklıkta radyatörden, düşük sıcaklıkta parke altı ısıtma s stemler le aktarab l yor. Son olarak akust k ısı pompaları, gerekt ğ nde soğutma ht yacını karşılamak ç n de kullanılab l yor. Ülkem zde ısı pompası kullanımı Avrupa’ya kıyasla epeyce yavaş lerl yor. Ama dünyanın nsanlığı taşıdığı nokta, enerj ve su ver ml l ğ - n n önem n her geçen gün artırıyor. Bu durum, dünyaya dost ürünler n pazarlarında er ya da geç b r artış olacağına şaret ed yor.Çevre dostu ürünler arasında göster len ısı pompaları da bu gel şmeden nas b n alacaktır... TM Gökçen Parlar Ünal Genel Yayın Yönetmen gokcenparlar@dogayay n.com Isı Pompası Sektöründe B r İnovasyon Örneğ : Akust k Isı Pompaları www.dogayay n.com

AYDA BİR YAYIMLANIR • OCAK 2023 • YIL: 26 • SAYI: 288 • 50 TL. • ISSN: 1302-8073 • www.tesisatmarket.com www.dogayay n.com Yaşamın Her Alanında Uzman Fan Mühendisliği

AIRONN HAVALANDIRMA SAN. A.Ş. Çamlık Mah. Şenol Güneş Bulvarı No: 28A Ümraniye - Istanbul / Turkey Tel: +90 216 594 56 96 Fax: +90 216 594 57 17 E-mail: info@aironn.com.tr www.aironn.com.tr Uzman Fan Mühendisliği

Türkiye’nin En İyi Klima Santrali Isı Köprüsüzlük sınıfı TB1 Isıl Geç rgenl k sınıfı T2 Gövde Hava Kaçağı: L1 F ltre Bypass Kaçağı: F9 Gövde Mekan k Dayanımı: D1

Bülbül Mah. Irmak Cad. No: 40 Beyoğlu / Dolapdere / İstanbul Tel: (0212) 250 15 00 - 237 19 29 Faks: (0212) 255 01 14 E-ma l: sat s@fr goterm.com.tr Enerj Tasarruflu Fan www.fr goterm.com.tr EC Vers yonlar Masterflux DC 30/15000 W THB 40/500 W AG 1200/9000 W FH 900/4500 W AE2 100/900 W AJ2 200/2400 W

ürünler Evoplus Small modeller , lave b r modül yardımıyla Evoplus modeller se herhang b r modüle ht yaç duymadan otomasyon s stem ne bağlamayı mümkün kılıyor. İk z modellerde se tekl çalıştırma, sıralı çalıştırma (eş yaşlandırma) ya da b rl kte çalıştırma mkânlarının yanı sıra model fark etmeks z n otomasyon s stem ne bağlamak da mümkün. TM sında hem de montaj yer bulmakta kolaylık sağlıyor. 7 tuşlu kullanıcı arayüzü ve gen ş LCD ekranı sayes nde kullanımı da çok bas t olan Condens 1200W yoğuşmalı komb , Bosch Termoteknoloj ’n n güncel tüm modülasyonlu ve On/O§ oda kumandalarıyla uyum sağlıyor. TM İkl mlend rme sektörünün öncü markalarından Baymak, İtalyan DAB teknoloj s ne sah p ıslak rotorlu s rkülasyon pompaları Evosta2/3 ve Evoplus ser ler yle b rçok projede ısıtma, soğutma, sıhhı tes sat ve güneş enerj s s stemler ndek su s rkülasyonu ç n mekan k f rmaların çözüm ortağı olmaya devam ed yor. Yüksek ver ml l ğ , şık tasarımı ve teknoloj k donanımı le öne çıkan Evosta2 ve Evosta3 ser s pompalar, IPX5 yüksek koruma özell ğ yle motora dışarıdan geleb lecek su sıçramalarına karşı sınıfının en yüksek korumasına sah p. Döküm modeller se ısıtma, soğutma ve güneş enerj s s rkülasyon hatlarında kullanılab len pompaların bronz modeller de sıhh tes sat hatları ç n çözüm sunuyor. Yalıtım ceket Evosta3 model nde standart olarak bulunurken aynı zamanda led ekrana sah p olması sayes nde çalışma anındak deb , basınç ve enerj tüket m değerler n okumayı mümkün kılıyor. Evoplus ser s , s rkülasyon pompalarının BoschTermotekn k, 2023 yılına 3 farklı kapas te seçeneğ yle kullanıcıların değ şen ht yaçlarına çözüm sunan yen yoğuşmalı komb s Condens 1200W le ‘merhaba’ ded . Yüksek ver ml l ğ , gen ş modülasyon aralığı ve sess z çalışmasıyla sınıfının dd alı c hazlarından b r olan Condens 1200W, aynı zamanda kompakt ve şık tasarımıyla d kkat çek yor. Üstün Bosch teknoloj s yle yüksek tasarruu şlet m “Tasarruf sever, Bosch seçer” sloganıyla dd - asını ortaya koyan Bosch Termotekn k’ n yen yoğuşmalı komb s , yüzde 94 ErP ver ml l ğ ve 1:5’e varan modülasyon oranıyla gerçek anlamda bütçe dostu olduğunu göster yor. Gen ş modülasyon aralığı sayes nde çok düşük ısı ht yaçlarında b le tasarru°u çözüm sunuyor. Condens 1200W, gerekl durumlarda kend n 6,4 kW’a kadar kısab l yor. Isıtılacak mekânın ön plana çıkan özell ğ olan LCD ekranı le çalışma anında tüm ver ler okuyab lme mkânı sağlıyor. Bu ekran üzer nden pompanın akt f çalışıp çalışmadığı, çalışma anındak basınç, deb , çekt ğ güç, arıza kayıtları, çalışma modu, çalışma süres , kullanma kılavuzu vb pek çok b lg ye er ş leb l yor. Y ne bu ver ler okuyarak s stem n doğru mu yanlış mı çalıştığını da yorumlamak ş n mekan k kısmını yapanlar ve serv sler ç n son derece kolaylık sağlıyor. ısı kaybının düşük olması durumunda komb , buna uyum sağlayarak kapas tes n kısıyor ve daha az yakıt tüket yor. Her ht yaca uygun kapas te çözümler 20kW, 24 kW ve 28 kW kapas te seçenekler yle pazara sunulan yen yoğuşmalı komb , farklı büyüklüktek mekanlarda hem konfor hem de tasarruf sağlıyor. 20 kW’lık model le 22 kW, 24 kW le 24 kW, 28 kW model le 30 kW sıcak kullanım suyu kapas tes sunan Condens 1200W, yüksek sıcak su performansı sağlıyor. Kompakt boyutlar, kolay kurulum, kolay kullanım Sınıfının kompakt boyutlara sah p c hazlarından b r olan Condens 1200W, çok haf f ve şık b r tasarıma sah p. Montaj kolaylığı sağlayan askı aparatı ve yüksek baca atış mesafeler ne sah p olması hem montaj esnaBaymak’tan Evosta2/3 ve Evoplus Serileri Bosch’tan Condens 1200W Kombi 6 . tesisat market 01/2023

sayes nde yüksek dayanım sunuyor. Böylece eve uyum sağlayan reng n lk günkü g b uzun yıllar koruyor.Duvar montaj gereçler , konsol plast kler ve tapalardan oluşan kolay montaj set se kurulum kolaylığı sağlıyor. TM her yere monte ed leb len kazan, özell kle yen - leme projeler ne uygunluk göster yor.Logamat c 5000 kontrol s stem le donatılmış olan kazanda, entegre nternet arayüzü le zleme ve uzaktan programlama çok daha kolay. Ayrıca Logano Plus KB372, yüksek ver ml ve üstün h drol k yapıya sah p olması neden yle entegre gaz kaçak kontrolü sayes nde güvenl şlet me sah p bulunuyor. TM Isıtma s stemler sektöründe 300 yıla yakın uzmanlığa sah p Buderus’un yüksek kal te kr terler göz önünde bulundurularak pazara sunulan Logatrend C-Prof l R panel radyatör, doğrudan su kanallarına kaynak yöntem ve ç ft konvektörlü yapısı sayes nde yüksek enerj ver ml l ğ sağlıyor. Buderus uzmanlığını seçerek, maks mum ver m ve estet k kullanım konforunu terc h eden kullanıcılar böylece uzun yıllar rahat edecekler konforu yaşıyor. 10 yıl garant le pazara sunuldu Tüm Buderus radyatörlerde olduğu g b , 13 bar altında test ed lerek kal tes garant ed - len ve ISO 9001:2015 kal te yönet m s stem denet m nde üret len Logatrend C-Prof l Buderus yer t p kazan modeller , farklı mekanlar ç n çeş tl kapas te aralıklarıyla gel şt r lerek, kullanıcıların ht yaçlarına göre çözüm sunuluyor. Buderus kazanlar, tüm donanımlarıyla lk gün sah p oldukları üstün kal te, yüksek performans ve ver ml şlet m , uzun ömürler süres nce koruma esasıyla tasarlanıyor. Yer t p yoğuşmalı kazan s stemler nde, lk yatırım bedel n n çok kısa sürede ger ödenmes ve kazanın uzun yıllar boyunca sorunsuz çalışması, yüksek kullanıcı memnun yet n de beraber nde get r yor. 6 Farklı Kapas teyle Her Türlü Isıtma İht yacını Karşılıyor Buderus’un yen nes l yer t p kazanları arasında yer alan Logano Plus KB372, 1:6 g b gen ş b r modülasyon aralığına sah p ön karışımlı brülör ve yüksek performanslı ve dayanıklı alüm nyum-magnezyum-s l syum esaslı ısı eşanjörü sayes nde, ısıtma tes satının gereks n mler n opt mum şek lde karşılıyor. Logano Plus KB372’n n 75-300 kW'lık 6 R, üstün boya kal tes sayes nde darbelere, korozyona ve d ğer tüm çevre koşullarına karşı yüksek dayanıklılığa sah p. Reng n uzun yıllar boyunca lk günkü g b koruyan radyatör, 10 yıllık garant yle pazara sunuldu. Farklı boyutları ve yüksek kal tel boyası sayes nde her eve uyum sağlıyor Logatrend C-Prof l R radyatörler, farklı boyutlardak yaşam alanlarının ht yaçlarını karşılamak ç n 300 mm’den 900 mm’ye kadar değ şen yüksekl k ve 400 mm’den 3.000 mm’ye kadar farklı uzunluklarda üret l yor. RAL 9016 renkl su bazlı astar boya le boyanarak fırınlarda kurutulan sonra epoks polyester toz boya le b r kez daha kaplanıyor. Boya kal tes farklı kapas te aralığıyla farklı mekanlar ç n model alternat fler bulunuyor. Kompakt boyutları, düşük ağırlığı, b reysel komponentler hal nde söküleb len kazan gövdes ve mekân gereks n mler ne göre önceden b r araya get r len bağlantılar, Logano Plus'un KB372'y ısıtma teknoloj ler dünyasında esnek ve çok yönlü b r çözüm hal ne get r yor. Kompakt ve haf f ürün tasarımı sayes nde neredeyse Buderus’tan Logatrend C-Pro l R Panel Radyatör Buderus’tan Logana Plus KB372 Kazan tesisat market 01/2023 . 7

ürünler H drojen n b r enerj taşıyıcısı olarak kullanılması konusunda ABD Enerj Bakanlığı tarafından 2006 yılında yapılan ‘H drojene Geç ş Anal z Çalıştayı’; kl mlend rme dah l b rçok alanda yeş l h drojen kullanımı ç n başlangıç oldu. Komb lerde, h drojen (yüzde 20 oranında) kullanımını teşv k eden lk kanun, İng ltere’n n 2019 yılında kabul ett ğ “2050’de sıfır karbon em syon” yasası oldu. Karbon em syonlarını sıfırlama kararı, fos l yakıt yer ne karbon çermeyen ve yanma sonucu egzoz gazı buhar olan h drojen ön plana çıkardı. Bu regülasyonla İng ltere öncülüğünde b rçok ülke sıfır karbon pol t kasını kabul ederek uygulamaya başladı. Bu tar hten t baren komb lerde ‘yeş l h drojen’ kullanımı konusundak çalışmalar ve sert f kasyon süreçler hız kazandı. İler k dönemlerde konuyla lg l regülasyonların da hayata geç r lmes n öngören Da k n, AR-GE süreçler n bu yönde şlett . Bu yıl üret lmeye başlanan Da k n NDJ ve Da k n CSU komb ler n yanı sıra yen üret me g ren NDJ Smart model komb ler ‘yeş l h drojen’ kullanımına uygun olarak tasarlandı. Böylece kullanıcılara olası regülasyonlarda, gelecekte de kullanab lecekler ürünler sunuluyor. TM Yüksek teknoloj ye sah p çevrec ürünler yle kl mlend rme sektörüne öncülük eden Da k n, “yeş l h drojen” destekl komb ler yle tüket c y yarına hazırlıyor. Sürdürüleb l r enerj kaynaklarından elde ed len ve sıfır karbon em syon değer yle alternat f b r enerj kaynağı olarak kabul gören ‘yeş l h drojen’ kullanımı her geçen gün yaygınlaşıyor. Doğalgazda yüzde 20 oranında kullanılması gündemde olan ‘yeş l h drojen’e uyumlu NDJ, CSU ve NDJ Smart model komb ler yle Da - k n, geleceğ ev n ze get r yor. Yüksek enerj ver ml l ğ ve çevrec özell kler yle d kkat çeken ve Da k n’ n Hendek’tek fabr kasında üret len Da k n komb ler, aynı zamanda Avrupa’ya da hraç ed l yor. Fos l yakıtların sınırlı olması ve “2050’ye kadar sıfır karbon” akd n çeren Yeş l Mutabakat g b konuların yanı sıra Ukrayna-Rusya savaşının gündeme get rd ğ enerj de dışa bağımlılık olgusu; ülkeler doğalgaz benzer b r enerj kaynağı bulmaya zorluyor. B r süred r yapılan çalışmalar dönüştürüleb l r enerj kaynakları üzer nde yoğunlaşıyor. Üret len elektr k enerj s n n ht yaç fazlası kısmının boşa g tmes n önlemek ç n suyu elektrol ze ederek ‘yeş l h drojen’ elde ed lmes n ve elde ed len bu h drojen n gaz hattına ver lerek doğalgaz tüket m n n azaltılması; bu çözümlerden b r olarak kabul ed l yor. Başta İng ltere olmak üzere b rçok Avrupa ülkes , ‘yeş l h drojen’ kullanımı ç n yoğun çalışmalar yapıyor. Bu bağlamda doğalgaz hatlarına yüzde 20 oranında ‘yeş l h drojen’ yürürlülükte b r regülasyon olmasa da teşv k ed l yor. Yakın gelecekte hayata geçmes mutlak gözüyle bakılan ‘yeş l h drojen’ uygulaması ç n gerekl hazırlıkları yapan kl mlend rme dev Da k n, NDJ, CSU ve NDJ Smart model komb ler yle tüket c y yakın geleceğe hazırlıyor. Avrupa’ya da hraç ed len enerj ver ml l ğ yüksek, çevrec değerler yle öne çıkan ‘yeş l h drojen’ kullanımına tam uyumlu bu modeller; tüket c ler regülasyon sonrası olası masra°ardan da kurtararak geleceğe hazır ürünler sunuyor. Da k n Ar-Ge’s Hız Kesm yor ‘Yeş l h drojen’e uyumlu NDJ, CSU ve NDJ Smart model komb ler Avrupa ülkeler ne de hraç eden Da k n, bu c hazların tekn k değerlend rmes n , test ve belgelend rme çalışmalarını en hızlı yapan sektör oyuncularından b r oldu. Da k n AR-GE merkez , yüzde 20 yeş l h drojen uyumluluk çalışmasını halen devam etmekte olan yüzde 100 h drojen uyumlu komb ler ç n b r ön çalışma olarak kabul ed yor. Bu konu özel nde yen b r proje açan Da k n AR-GE ek b , çalışmalarını t t zl kle yürütüyor.Özell kle güvenl k konusunda çıtayı en üst sev yede tutan Da k n, standartların bel rlenmes ç n gerekl kurumlarla müzakere ederek sektörüne öncülük ed yor. Neden Yeş l H drojen? Fos l yakıtların çevreye olan olumsuz etk ler ve bu kaynakların kısıtlı olması ülkeler doğalgaz g b b r enerj kaynağı kullanmak üzere çalışmalara yönlend rd . Bu bağlamda yapılan çalışmalar sonucu yen leneb l r enerj den üret len ‘yeş l h drojen’ b r süred r başta İng ltere olmak üzere Avrupa ülkeler nde genell kle doğalgaza yüzde 20 oranında karıştırılarak kullanılıyor. Özel b r prosesle üret len ‘yeş l h drojen’mal yetl olmasına rağmen, sıfır karbon pol t kalarına tam uyumluluğu neden yle kabul görüyor. Daikin’den“Yeşil Hidrojen”Destekli Kombiler 8 . tesisat market 01/2023

Kontroller AAON Kontroller , tüm çalışma modlarında performansı opt m ze eder. Seçenekler Ç ft Yakıt Seçeneğ : AAON, ek ısı sağlamak ç n AAON Sıfır Derece Soğuk İkl m Hava Kaynaklı Isı Pompası le b r gazlı ısıtıcı seç lmes ne olanak tanır. Ekonom zör: %100'e kadar hava akışı ekonom zörü damperler , koşullar ayar noktası değerler n karşıladığında enerj tasarrufu sağlayan serbest koşullandırma (free cool ng) sağlar. Enerj Ger KazanımTeker : B r özell k olarak b r Enerj Ger Kazanım Teker seçmek, ün ten n COP's n öneml ölçüde artırır ve ayrıca dış havayı ön koşullandırarak ısı pompası ısıtmasının daha etk l olmasına yardımcı olur. TM AAON Sıfır Derece Soğuk İkl m Hava Kaynaklı Isı Pompaları, soğuk kl mlerde b na dekarbon zasyonuna yönel k artan taleb karşılayan kr t k b r çözümdür. Değ şken hızlı çalışma le bu ısı pompaları, mevs mler boyunca enerj tasarru°u ısıtma ve soğutma sağlar. AAON Sıfır Derece Soğuk İkl m Hava Kaynaklı Isı Pompaları, geleneksel ısı pompalarından daha düşük ortam sıcaklıklarında ve tüm çalışma koşullarında daha yüksek ısıtma kapas teler yle çalışır. Bu ürün, geleneksel ısı pompalarının yer alamadığı kl mlerde geçerl b r seçenekt r. Gen ş Kapas te Aralığı: AAON Sıfır Derece Soğuk İkl m Hava Kaynaklı Isı Pompaları 2-50 ton arasında mevcuttur. Yüksek Ver ml Elektr kl Isıtma ve Yüksek Ver ml Soğutma AAON Sıfır Derece Soğuk İkl m Hava Kaynaklı Isı Pompaları, 3,7'ye kadar AHRI sert f kalı ısıtma COP's ne ve 21,5'e kadar soğutma IEER'ye sah pt r ve enerj mal yetler nde hem kış hem de yaz tasarruf sağlar. Fos l Yakıt Kullanmadan Hassas Konfor Kontrolü Yardımcı b r modülasyonlu elektr kl ısıtıcı le b rl kte değ şken hızlı kompresörlü ısı pompası, fos l yakıtları kullanılmadan tasarım sıcaklığını aşan günlerde b le rahat ısıtma kontrolü sağlar. Değ şken hızlı kompresör s stem ayrıca hassas soğutma kontrolü sağlar. Güven l r Performans AAON, bu çözümün ısı pompası ısıtma performansını NAIC laboratuvar ps krometr k test odalarında 0°F ortam sıcaklığına kadar test etm ş ve doğrulamıştır. Odalardak entegre ver toplama s stem , dak - kada 93.000 noktanın üzer nde ver okuma, şleme ve kaydetme yeteneğ ne sah pt r. Ps krometr k test odaları, -20°F le 130°F arasında ortam test koşullarını oluşturab lmekted r. AAON Sıfır Derece Soğuk İkl m Hava Kaynaklı Isı Pompalarının soğutma ve ısı pompası ısıtma performansı AHRI sert f kalıdır. Yüksek Kal tel Kab n İk nçl k sert pol üretan köpük yalıtımlı paneller n termal d renc R değer 13 veya daha üzer nded r, bu da dört nç kalınlığında f berglas yapıya sah p b r kab n n R değer n aşar. Bu standart özell k, ısı pompası ısıtmasının çatı kab n nden kaçaklar yoluyla boşa harcanması yer ne b naya faydalı ısıtmanın sağlamasına olanak tanır. Değ şken Hızlı Fanlar Değ şken hızlı besleme fanları ve değ şken hızlı dış fanlar, yüksek performanslı ısı pompası ısıtma ve soğutma ç n hava akışı sağlar. Değ şken hız kontrolü, azaltılmış hava akışında enerj tasarrufu sağlar. AAON Sıfır Derece Soğuk İklim Hava Kaynaklı Isı Pompaları tesisat market 01/2023 . 9

ürünler konforu açısından en deal c hazdır. Düşük sıcaklık rej mler nde De D etr ch ısı pompalarının COP değerler ve ver mler daha da fazladır. Yen nes l De D etr ch ısı pompası nce prem um kumanda panel sayes nde haftalık ve günlük olarak programlanab l yor. 6 adet ısı pompasına kadar kaskad mkanı le ht yaçlara uygun yüksek kapas te seçenekler sunuyor. Yen nes l De D etr ch ısı pompaları tasarım yönüyle de deal. Özell kle ev kullanımları ç n nce ve fonks yonel tasarım detaylarına sah p De D etr ch ısı pompası, kurulum ve kullanımında ev n yapısına kolayca uyum sağlıyor, kompakt olması sayes nde dış ortamda kolay kuruluma mkân sunuyor.W f özell ğ le uzaktan er ş m mkanı sunarak konforunuzu arttırmaktadır. Buna ek olarak nce Prem um ve LCD ekranlı kontrol panel , s nyal kablosunun 150 metreye kadar kullanılab lmes sayes nde kullanıcının sted ğ yere kablo le taşınarak kullanım kolaylığı sağladığı g b sten ld ğ takd rde bulunduğu odanın ortam sıcaklığına göre oda termostatı olarak da çalışab l yor. * 8M ısı pompasının dış ortam sıcaklığı 7°C, su akış sıcaklığı 35°C olduğu durumdak COP katsayısını göstermekted r. TM Performans ve uzmanlığı buluşturan ve “Çok Şey İsteyenlere” mottosuyla faal yetler n sürdüren De D etr ch markası ısı pompası le kl mlend rme ve soğutma ürünler n n, Avrupa ve uluslararası standartlara göre performans derecelend rmeler n onaylayan Eurovent tarafından en yüksek ver ml l k dereces olan A+++ sert - f kasyonuna sah p olup geleceğ n kl mlend rme c hazı olarak ön plana çıkıyor. 8-1012-14 ve 16 model seçenekler le ht yaçlara uygun çözümler sunan, çalışması sırasında çevreye h çb r gaz salınımı yapmayan ve tamamen çevrec b r kl mlend rme s stem olan De D etr ch ısı pompaları le yüksek ısıtma ve soğutma ht yaçları uygun mal yet le karşılanab l yor. Yen nes l De D etr ch ısı pompaları ç ndek R32 gazı sayes nde ısıtmada, soğutma ve sıcak su hazırlamada esk ısı pompalarına göre daha yüksek performans (COP) katsayılarına sah pt r. Yüksek performans katsayısı sayes nde aynı ısıtma veya soğutma yükü ç n daha az elektr k enerj s ht yacı harcıyor. Bunun yanında ç nde herhang b r yanma reaks yonu olmadığından De D etr ch ısı pompaları, tamamen çevrec b r kl mlend rme s stem olarak öne çıkıyor. Enerj s n havadan sağlayan hava kaynaklı ısı pompaları, ısıyı havadan absorbe eden kondenser ve ısıyı mahale vermek ç n kullanılan ısı eşanjörüyle çalışıyor. Soğutucu gaz çevr m sayes nde havadan alınan ısının transfer yapılab l yor. S stem n çalışması ç n düşük m ktarda enerj n n yeterl olduğu ısı pompasında, dış ün te enerj y bel rl b r sıcaklıkta alıyor, (bu sıcaklık soğutucu gaz n kompresör le sıkıştırılması le yükselt l yor) ısıtma suyuna bu sıcaklığı aktarıyor. Isınan su ısıtma s stem , radyatör veya fan co l ün teler ç nde dolaşım sağlayarak, b nanın tüm ısı ht yacını karşılıyor. Yazın aynı çevr m n tersten çalıştırılması le fan-co ller aracılığıyla soğutma da sağlanab l yor. Soğutma çevr m prens b yle çalışan ısı pompası düşük elektr k tüket m yle yüksek enerj üret m sağlıyor. Isı pompaları 1 kW enerj harcamasına karşılık 5,15* kata ulaşan enerj üret m sağlıyor. Elektr k le çalışan 16 kW’lık b r komb doğrudan 16 kW elektr k kullanır ancak 16 kW’lık b r ısı pompası harcayacağı enerj n n sadece 3,53 kW’ını elektr kten ger kalanı se havadan tem n ed yor. Havadan aldığı enerj yle ısı ver ml l ğ n artırır ve 16 kW’a tamamlar. Bu şlem sırasında De D etr ch ısı pompaları, c haz çevreye h çb r şek lde gaz veya duman salınımı yapmadığı ç n çevre tem zl ğ n esas alan projelerde (yeş l b nalar g b konsept projeler) terc h ed l yor. Özell kle ısıtma ve soğutma ht yacının karşılamak ç n kullanılan ısı pompaları nverter olması sayes nde üzer ndek sıcaklık sensörler nden aldığı b lg ye göre mahal n o ank ht yaç duyduğu ısıtmayı veya soğutmayı sağlayarak yalnızca ev n veya şletmen n ht yacı kadar elektr k tüket yor. Bu sayede stenen konfor m n mum elektr k sarf yatı le karşılanıyor. De D etr ch ısı pompalarında R32 gazı kullanıldığı ç n normal çalışmadak yüksek performans (COP) katsayısı sayes nde normal çalışmada elektr k tasarrufu sağlandığı g b 0°C’n n altındak zorlu hava şartlarında R410A gazı le çalışan ısı pompalarına göre daha fazla ısıtma gücü sağlayab l yor. Ayrıca fan co l veya radyatör g b yüksek sıcaklık dereceler gerekt ren s stemler ç n De D etr ch ısı pompası su sıcaklıklarının 65°C sev - yes ne kadar çıkarab ld ğ ç n kl mlend rme De Dietrich’ten Çevreci Isı Pompaları 10 . tesisat market 01/2023

Set şunları çer r: - Doğal gazı yakmak ç n uyarlanmış gaz ek . - Yanma sürec n dokunmat k uzaktan kumanda le kontrol eden kumanda. - Doğal görünüm ç n seram k odun parçaları. Tekn k Özell kler Isıtma Gücü: 9 kw Isıtma Güç Aralığı: 4.7 kw - 9 kw Isıl Ver m: %92 Ağırlık: 105 kg Gen şl k: 115.5 cm Yüksekl k: 90.3 cm Der nl k: 45.1 TM ürünlerden oluşan R ta Ser s ; askılık, kağıtlık ve sabunluklar le banyolarda bütünlük oluşturmaya olanak sağlıyor.Her kullanıcının beğen s ne uygun gen ş ürün gamından oluşan ser de yer alan aksesuarlar yüzde 100 p r nç ve paslanmaz malzeme yapısıyla uzun ömürlü kullanım garant s ver yor. Kal tel yapısı, şık görüntüsü, krom ve mat s yah renk alternat fler yle zar f b r görünüm sunan ürünler kolay montaj mkanıyla da kullanıcıların şler n kolaylaştırırken mekanlara da yen b r k ml k katıyor. TM Panoram k b r alev ekranına, g zl b r cephe çerçeves ne ve m n mum sayıda dış elemana sah p CLEOPATRA, kurulumdan sonra ön planda tamamen alev görüntüsü elde edeceks n z. CLEOPATRA ser s , doğalgaz (NG) le yakılacak şek lde uyarlanmıştır. Bell başlı d ğer özell kler şöyle sıralanab l r: - Yatay ve gerçekç b r ateş görüşüne sah p yen l kç , zar f gaz ek . - Kal tel şç l k, konfor ve kullanım kolaylığı. - Cephen n görünmez çerçeves ve m n mum görünür çel k eleman sayısı sayes nde engels z ateş görüşü. - Özel olarak tasarlanmış b r brülör, tıpkı gerçek b r odun şöm nes nde olduğu g b , yangının gerçekç b r görüntüsünü sağlar.Ek olarak alev yüksekl ğ ayarı sunulmaktadır. En Yüksek Sev yede Güvenl k C haz, güvenl kullanım, sağlık ve çevre koruE.C.A. R ta Ser s ’nde yer alan ürünler yle kullanıcılara farklı b r deney m sunuyor. Banyoların atmosfer n değ şt ren m n mal tasarımlı ürünler,mob lyalarıyla uyumlu çözümler arayan kullanıcıların mdadına yet ş yor. Banyolara bütünsel b r çözüm sunan R ta Ser s ; asma klozet, tezgah üstü lavabo, askılık, sabunluk ve kağıtlıktan oluşan gen ş ürün gamıyla banyoları ferah mekanlara dönüştürüyor. Kullanıcı ve çevre dostu ürünler Sürdürüleb l r dünyaya olan nancı le ürünler n tasarlayarak yaşam alanlarına dokunan E.C.A; günümüz şartlarına ve teknoloj ler ne en uygun şek lde hazırladığı R ta Ser s asma klozetler n n daha az su le tem zleneb lme fonks yonuna su tasarrufu sağlarken b r yandan dünyanın geleceğ ne b r yandan da kullanıcının ceb ne katkıda bulunuyor. Ergonom k yapılarıyla konfor sunan klozetler, entegre klozet bataryalarıyla da kullanıcılara masını garant eden CE sert f kasına sah pt r. En yüksek güvenl k dereces n sağlayan hava geç rmez şek lde kapatılmış yanma odası; Hava-baca borusu veya gaz beslemes n n açıklığıyla lg l herhang b r sorun olması durumunda şöm ne otomat k olarak kapatılır. Konforlu Kullanım Termostat k kontrol:Dah l termostatlı,dokunmaya duyarlı uzaktan kumanda le tam kontrol. Yakıt seç m : Doğal gaz veya LPG le yanmaya uygun kapalı yanma odasına sah p ara parça. Kurulum geleneksel b r baca gerekt rmez. Hermet k boru s stem bacasız odalara montaja z n ver r, boruyu b na duvarının veya çatının dışına çıkarmak yeterl d r. Zaman kontrolü: Günlük sıcaklığı yed güne kadar önceden programlama mkanı. C haz har c b r güç kaynağı gerekt rmez (kend güç kaynağı s stem ne sah pt r). Kontrol ün tes 4 adet 1.5V p l le çalışır. sıcak su kullanma ops yonu sunuyor.H jyen n ön planda tutulduğu ser de yer alan klozetler, ops yonel olarak Hyh - ene Plus uygulamasıyla da uyum sağlıyor. H jyen sürdürüleb l r kılan yapısıyla R ta Ser s klozetler gerek evlerde gerek of slerde gerekse kalabalık mekanlar g b kullanıldığı tüm noktalarda kullanıcılara üstün konfor sağlıyor. Üstün dayanıklılık Üstün dayanıklılık sağlayan R ta Ser s lavabolar, köşel hatlardan oluşan tasarımlarıyla da banyolarda d kkat çek yor. Pürüzsüz yüzeyler le bakter oluşumunun önüne geçen lavabolar, kolay tem zlenme mkanı da sunuyor.Montaj kolaylığı sunan yapısı, yen l kç tarzı ve dekorasyona uyum sağlayan özell ğ le R ta Ser s lavabolar zamana meydan okuyor. Bütünsel ve şık çözümler İdd alı tasarımlar ve kullanıcı kolaylığı sunan Dorlote’den Cleopatra Doğalgazlı Şömine E.C.A.’dan Rita Serisi Banyo Ürünleri tesisat market 01/2023 . 11

ürünler Pluv a’nın terc h ed ld ğ projeler n tamamı, yetk l Geber t Pluv a uygulamacı bay ler m z tarafından uygulanıyor. Her projeden ver m elde ed lmes adına tüm kontroller Geber t Türk ye Ürün Yönet m ek b tarafından onaylanıyor. Daha sonra se Geber t Türk ye Ürün Yönet m ek b , s stem devreye alınmadan önce şant yede uygulama kontrolü yaparak yaşanab lecek sorunların önüne geç yor. TM Geber t, çatılarda modern çözümler üreterek yaşam kal tes n yükselt - yor. Güncel teknoloj yle donatılan Geber t Pluv a S fon k Çatı Drenaj S stem , an bastıran sağanak yağışlara karşı üstün koruma sağlıyor. S stem b leşenler ndek yüksek kal teyle çatılardak yağmur suyunu 7-8 kat daha hızlı drene eden Pluv a, bunu akıllıca tasarlanmış detaylarıyla başarıyor. Çatı suyu g r şler ç n daha kompakt yapı tarzı ve ergonom k tasarıma sah p s stem, 10 dak kada 50 kg yağışı drene ed yor. Kolay bağlantısı sayes nde prat k şek lde monte ed len Pluv a, 10 yıl malzeme ve tasarım garant s ver yor. Yatayda Eğ ms z G den Borularla Mekan Planlamasında Özgürlük Geber t Türk ye Ürün Müdürü Irmak K p, eğ ml olmayan yatay boru hattına sah p Pluv a’nın alan kullanımı konusunda avantaj Kl ma s stem n n soğutma ver ml - l ğ n etk lemeden, enerj soğutma s stem n n uygun şek lde tasarlanması le büyük b r enerj tasarrufu potans - yel elde ed leb l r. B nlerce sunucu aynı anda sürekl olarak çalışırken çok fazla ısı üret r, bu da onların en opt mum düzeyde çalışmasına z n verecek kadar ver ml b r havalandırma s stem ne ht yaç duydukları anlamına gel r. Sunucular çok sıcak veya çok soğuksa düzgün çalışmayab l r ve şlet m daha fazla mal yetl olab l r. Gerhman Ver Merkez Çözümler L nea S300, S315 Yer Menfezler Bu t p menfezler dekorat f koşullar gerekt ren her yerde kullanılmaktadır. S300 ve S315 t p l neer menfezler, yer menfez olarak da adlandırılır. S300 t p l neer menfezler, S315 le aynı özell klere sah pt r. Tek farkları 15° kanat sağladığını bel rtt . S stem n konvans yonel çatı drenaj yöntemler n n aks ne, s fon k b r şlev gördüğünün altını ç zen K p, “Boru hattının hızlıca dolması, negat f b r basınç oluşturarak suyun tahl ye ed lmes n sorunsuz kılıyor. Bunun sonucunda da s stem hem çatıyı koruyor hem de yüksek akış hızıyla kend kend n tem zl yor. Pluv a’nın konvans yonel s stemlere göre daha az malzemeye sah p olması ve yatayda eğ ms z g den boruları, mekan planlaması açısından özgürlük tanıyor” açıklamasında bulundu. Yüksek Ver m ç n Geber t Türk ye Ürün Yönet m Ek b Hassas yetle Çalışıyor 1000-1500 m² ve üzer çatılara sah p haval manları, stadyumlar, hastaneler, AVM’ler, fabr ka ve depo b nalarında sıklıkla terc h ed len Pluv a, yüksek ver mle drenaj sağlıyor. açısına sah p olmalarıdır. Duvarlar ve tavanlar ç n de kullanılab l r. Data ve S stem Odaları ç n L nea S400, S415 Zem nden kl mlend rme yapılan mekanlarda kullanılır. Bu t p montaj, menfez kasasının yan yüzeyler ndek çel k levhalarla yapılır. Hava akışını ayarlamak ç n kullanılan damper üstten kolayca kontrol ed leb l r. S par şe göre damperler uzun veya kısa köşeye paralel olab l r. İsten rse toz tutucu f ltre ekleneb l r. S400 t p l neer menfezler; yer menfezler olarak da adlandırılır. S415 t p l neer menfezler; S400 le aynı özell klere sah pt r. Tek farkları 15° kanat açısına sah p olmalarıdır. www.gerhman.com TM Geberit’ten Pluvia Çatı Drenaj Sistemi Gerhman Veri Merkezi Çözümleri Enerji Tasarrufu Sağlıyor 12 . tesisat market 01/2023

büyük sorunlardan b r s çalışırken çıkardıkları yüksek ses olmasına rağmen Square ser s hava tem zleme c hazı kullanıcılarına açık bırakılıp uyunab lecek kadar sess z b r deney m sunuyor. 36m2’ye kadar etk l olan c haz ev n zde tem z ve kal tel hava yaratırken aynı zamanda hava kal te göstergeler le yaşam alanınızdak atmosfer n tak b n yapab lmen z sağlıyor. Kırmızı, sarı ve yeş l hava kal te göstergeler le tem z havanın tak b yapılıp bu doğrultuda c haz farklı kullanım modlarında çalıştırılab l yor. C hazın auto, turbo uyku ve normal olmak üzere 4 farklı fan modu bulunuyor. İht yaçlarınıza göre anlık olarak kullanım modlarından faydalanab l rken zamanlayıcı özell ğ n kullanarak da ler zamanlı program planlayab l yorsunuz. Böylece uyandığınızda ya da ev n ze yen döndüğünüzde zamanlayıcı özell ğ sayes nde tem z havanın keyf n çıkarmak s ze kalıyor. TM Son yıllarda g derek artan şek lde lg gören hava tem zleme c hazları bulunduğunuz ortamda f ltreleme yaparak daha sağlıklı ve rahat nefes alınab len mekanlar yaratıyor. Yaşam alanları nsan sağlığı ç n çok öneml , gün ç ndek zamanın büyük çoğunluğu evde ya da ş yerler nde geç r l yor. Günümüzde sağlıklı nefes alınab l nen yeş l ve açık alanlara er ş m n oldukça güç hale geld ğ b l n yor. Halbuk sağlıklı b r şek lde nefes alab lmek en temel ht yaçlardan b r s . Pek , hava tem zleme c hazları bunu ne kadar ve nasıl sağlayab l yor? Hava tem zleme c hazları bulundurdukları f ltreler sayes nde kapalı mekandak k rlenm ş havayı toz, koku, polenler, evc l hayvan tüyler , v rüs ve bakter g b stenmeyen b leşenlerden ayırarak tem z ve kal tel havaya dönüştürüyor. İstenmeyen part küller havadan ayıran hava tem zleme c hazları ç mekandak havayı y leşt rerek daha rahat nefes alıp vermen z sağlarken hayat standartlarınızı yükselt yor. Gree Square ser s hava tem zleme c hazı kare formuyla yaşam alanlarınızla uyumlu b r görüntü ortaya koyuyor. S yah ve beyaz olmak üzere k renk seçeneğ mevcut olan hava tem zleme c hazları ç mekân renkler ne göre terc h ed leb l yor. Yaşam alanında estet k b r görünüm oluşturan kare formlu hava tem zleme c hazları dokunmat k kullanım paneller le bu görüntüyü destekl yor. Dokunmat k panel aynı zamanda yüzeyler n n tem zlenmes ve kullanım kolaylığı açısından da avantaj sağlıyor. Sah p olduğu gel şm ş hava f ltreler le pek çok bakter ve m kroorgan zmayı profesyonel şek lde ayrıştırıyor. Özell kle H13 Hepa f ltres le p yasadak H11 ve daha alt model f ltrelere sah p c hazlara göre havadak part - küller daha y tutarak üst düzey b r f ltreleme sağlıyor. Ürünün farkını ortaya koyan b r d ğer özell k se sah p olduğu UV ışını s stem d r. Işınlar büyük ve küçük part küller n f ltrelenmes nden sonra devreye g rerek bakter ve v rüsler n öldürülmes n sağlıyor. İç nden çıktığımız pandem dönem nde çok büyük b r ht yaç hal ne gelen h jyen, UV ışın s stem ne sah p hava f ltreler le sağlanab l yor. Square ser s hava tem zleme c hazının Ç n’de yapılan testler ne göre oluşturulan kal te belges sonucunda %99,99 In°uenza A %90 oranında se Cov d v rüsünü önled ğ tesp t ed lm şt r. Square ser s hava tem zleme c hazı tüm bunların yanında konforlu b r kullanım deney m de sağlıyor. Elektr kl c hazların yarattığı en Gree’den Square Serisi Hava Temizleme Cihazları zleyeb l r ve mak ne performansını opt m ze edeb l r. Aşırı ortamlarda b le en yüksek performansı sunmasını sağlamak ç n soğutma grubunun çalışmasını günlüğe kaydeder ve tes s, ortam ve mak ne değ ş kl kler n zler. TM EcoSer es, Hecocl ma'nın düşük GWP'l HFO soğutucu R1234ze kullanan hava soğutmalı yen b r soğutma grubu ser s d r. Ser , 200 la 600kW arasındak soğutma kapas teler n kapsar ve 1234ze le kullanım ç n özel olarak tasarlanmış en yen nes l Danfoss DSG scroll kompresörler çer r. Yüksek ver ml l k ve güven l rl k, düşük gürültü ve neredeyse h ç t treş m olmadığı söylenen Danfoss kompresörler , tahl yede b r çek valf ve dah l b r aşırı basınç emn yet valf le donatılmıştır. B r termostat - veya eşdeğer b r sensör - aşırı deşarj sıcaklıklarına karşı koruma sağlar. Soğutucular, paslanmaz çel k somun ve cıvatalara sah p toz boyalı 4-5 mm çel k çerçeveye sah pt r. Çerçeve, buz çözme şlem sırasında buz çözmey ve su akışını opt m ze etmek ç n özel olarak tasarlanmıştır. Soğutucular, leh ml plakalı ısı eşanjörler ne sah pt r ve EC fanları, gerek rse fan zayı°atma bölmeler le b rl kte kullanılır. Esnek b r denetley c , uygulamaya uygun özel algor tmaların oluşturulmasına olanak tanır. Uzaktan zleme ve müdahale s stem , hataları Hecoclima’dan EcoSeries Soğutma Grubu tesisat market 01/2023 . 13

ürünler dokunuşa b le tepk vererek z bırakmadan açıp kapatab lme özell ğ sunuyor. Yemek yaparken eller n z k rlend yse kumanda kolunu kullanmanıza gerek yok.Her sefer nde mükemmel kontrol ç n yalnızca b leğ n zle veya kolunuzla dokunmanız yeterl . Bu prat k ve h jyen k teknoloj pürüzsüzce entegre ed ld ğ ç n M nta esk mükemmel görüntüsünü korumaya devam ed yor. TM frekans anahtarlaması le b rleşt rerek, benzer b r s nyal kal tes elde etmek ç n normalde gereken yardımcı f ltrelerden 400 kat daha küçük f ltreler entegre edeb l r. Entegre m nyatür f ltreler yalnızca toplam ayak z n azaltmakla ve kablolamayı bas tleşt rmekle kalmaz, aynı zamanda motor ver ml l ğ n artırırken f ltre kayıplarını da azaltır, böylece genel s stem ver ml l ğ nde y leşme ve s stem ver m kayıplarında %40'a varan düşüş sağlar. TM Kal te, teknoloj , tasarım ve sürdürüleb l rl k değerler yle h zmet vermey sürdüren GROHE, yaşam alanlarında h jyen öne çıkaran novat f ürünler yle d kkat çek yor. Cov d-19 le b rl kte h jyen n önem n n daha da arttığı ve 2011 yılında lk kez Türk ye'de kutlanmaya başlanan Dünya H jyen Günü’nde GROHE, zararlı bakter ler ve v rüslere karşı temas noktalarının tem z tutulması gerekt ğ n vurguluyor. GROHE, banyo çözümler ve mutfak bataryalarında şık ve şlevsell ğ n n yanı sıra h jyen ön planda tutuyor. Kend kend n tem zleyen klozet s stem GROHE Sens a Arena akıllı klozet s stem , novat f özell kler yle gelm ş geçm ş en tem z k ş sel bakımı sağlıyor.Gel şm ş AquaCeram c teknoloj s ,m kroplara dayanıklı HyperClean kaplama ve kend kend n tem zleyen yıkama kollarından oluşuyor. Bunlar sayes nde, GROHE Sens a Arena her zaman parlak ve tem z kalıyor. SmartDClean Power VFD, enerj ver ml l ğ n en üst düzeye çıkarmak ç n güç elektron ğ ve modülasyon algor tmaları kullanan, 21. yüzyıl ç n yen nes l motor kontrol ürünler d r. Motorlu değ şken frekanslı sürücüler, b rçok endüstr de muazzam enerj tasarrufu ve artan kontrol sağlıyor. SmartD'n nTem z Güç VFD's , en son gen ş bant boşluklu katı hal teknoloj s , yan GaN ve S C trans störler le yapılmıştır. Sürücü s stem Endüstr yel IoT teknoloj ler yle kolay entegrasyon sunar, ölçeklend r leb l r ve kurulumu hızlıdır. SmartD ayrıca s stemler n ze daha y entegre olmak ç n özelleşt r lm ş, beyaz et ketl ve OEM çözümler sunar. SmartD'n n 480V, 20-30HP değ şken frekanslı sürücüsü UL 61800-5-1 standartlarına göre onaylanmıştır, daha küçüktür, daha ver ml d r ve entegre b r ön uca sah pt r. Duş alanları artık daha h jyen k NewTempesta-F Tr gger Sprey 30 duş askısı set se banyoda üstün şlevsell ğ ve tem zl ğ b r arada sunuyor. Sprey, daha çok h jyen ve rahatlık ç n hassas ve güçlü b r tem zl k sunuyor. Başlığın sprey plakası çıkarılarak kolayca tem zleneb l yor. Mutfaklarda üstün tem zl k GROHE Essence Profess onal mutfak bataryası da sunduğu teknoloj sayes nde h jyen alanında üstün b r performansa sah p ürünler n başında yer alıyor.GROHE EasyDock M s stem , sprey başlığındak mıknatıslı özell ğ yle sert metalden ayrılıp kolayca ve düzgün b r şek lde toplanab l yor. GROHFlexx s l kon hortum se s l nerek kolayca tem zleneb l yor. Ayrıca SpeedClean s l kon sprey nozüller de elle haf fçe sürterek k reçten arındırılab l yor. M nta ser s nde EasyTouch teknoloj s GROHE'n n başarılı mutfak ser s M nta’da yer alan EasyTouch teknoloj s de en haf f SmartD'n n Tem z Güç Değ şken Frekans Sürücüsü, motor kontrol ortamını değ şt r r. Tem z, s nüzo dal b r s nyal sunarak, motor s stem kayıplarını %40'a kadar azaltır ve yardımcı f ltreler olmadan konuşlandırılab len kompakt b r ayak z nde motor ömrünü uzatır. SmartDVFD, gen ş bant aralıklı (WBG) yarı letkenler çok sev yel nvertör m mar s ne entegre eder ve har c f ltrelere ht yaç duymadan saf s nüs dalgası elektr k s nyal üretmek ç n bunları patentl modülasyon algor tmalarıyla b rleşt r r.WBG yarı letkenler , onları daha ver ml kılan çsel özell klere sah pt r: İletkenl k kayıpları %10-80 daha düşüktür ve anahtarlama kayıpları, standart IGBT'lerden 9 la 30 kat daha düşüktür.WBG'n n faydaları açık olsa da bunlar SmartD novasyonunun b r parçasıdır. SmartD, tek taşıyıcılı harmon kler ptal eden modülasyonu, çok sev yel b r m mar ve WBG trans störler n n yüksek GROHE’den Hijyeni Öne Çıkaran İnovatif Ürünler SmartD Clean Power VFD 14 . tesisat market 01/2023

İng l z ş dünyasının prest jl “Kral çe Ödülü-Àe Queen’s Award” sah b olan Ideal Bo lers’ın İng ltere’ dek tes sler nde hatayı sıfıra yakın sev yeye nd ren 6 s gma kal te yönet m le üret len, aynı anda mutfak ve banyoda, k muslukta sıcak su sağlama, sess z çalışma, çevreye saygı, hermet k baca g b özell kler neden yle Türk ye’de ve dünyada beğen lerek kullanılan LOGIC Prem x Yoğuşmalı komb lere, Termo Tekn k +3 yıl garant avantajı sağlıyor. Yüksek ver ml l k, tasarruf, sağlamlık g b 3 temel n tel ğe sah p olan LOGIC Prem x Yoğuşmalı komb ler n lk çalıştırmasını 30 Haz ran 2023 tar h ne kadar yaptıranlar +3 yıl garant avantajından yararlanıyor. Türk ye’ye Termo Tekn k tarafından sunulan, satış ve serv s desteğ sağlanan LOGIC komb ler, prem x ve yoğuşma özell kler sayes nde yüzde 98,7’ye ulaşan yüksek ver ml l k ve tasarruf sağlıyor. LOGIC komb ler n c26/35 ve c31/35 modeller bulunuyor. c26/35’ n, 26 kW ısıtma, 35 kW sıcak su kapas tes ; 31/35’ n se 31 kW ısıtma, 35 kW sıcak su kapas tes bulunuyor. Dak kada 16.9 l tre sıcak su sağlama kapas tes ne sah p olan LOGIC Komb ler, uzun yıllar arıza yapmadan ver ml çalışıyor. Termo Tekn k LOGIC komb lere duyduğu güven n fades olarak +3 yıl, toplam 5 yıl garant avantajı sağlıyor. TM Termo Teknik, LOGIC Premix Yoğuşmalı Kombinin Garanti Süresini Uzattı CIAT, Vect os ser s çatı t p kl ma ün teler n daha düşük GWP'l A2L soğutucu akışkan R454B kullanacak şek lde gel şt rd . 23 la 91kW soğutma kapas teler nde ve 22 la 90kW ısıtma kapas teler nde sunulan yen ser , ş rket n bu yılın başlarında aynı soğutucu akışkanı ben mseyen daha gen ş Vect os Power ser s n tamamlıyor. R454B, %68,9 R32 ve %31,1 1234yf 'den oluşan düşük yanıcı b r A2L soğutucu karışımıdır. 466 GWP'ye sah pt r. Vect os R454B ün teler n n öncek R410A nesl n n kompakt ve sess z çalışma özell kler n korurken çevresel etk y azalttığı ve son kullanıcılar ç n daha yüksek ver ml l k ve daha düşük şletme mal yetler sağladığı söylen yor. Montajcılar ç n,Vect os ün teler kolayca kaldırılacak ve şant yeye yerleşt r lecek şek lde tasarlanmıştır. Yer ne yerleşt r ld kten sonra, sadece hava kanallarına ve elektr k bağlantısına ht yaç duyarlar. Hava kal tes seçenekler arasında yüksek ver ml f ltreleme, hassas hava akışı kontrolü ve CO2 sensörler bulunur. TM CIAT, Vectios Çatı Tipi Klima Ünitelerini Geliştirdi tesisat market 01/2023 . 15

ürünler Of s ve endüstr yel kurulumlar ç n yüksek ver ml ve yüksek performanslı havalandırma ve kend kend n regüle eden enerj ger kazanımı sunan ATC Mergen ser s , ErP d rekt f 2018 le uyumludur. Performansı %90'ın üzer nded r (EN308). Her boyut ç n Yatay Sol Yönlü, Yatay Sağ Yönlü, D key Sol Yönlü ve D key Sağ Yönlü seçenekler yle 5 farklı hava akışı, 6 farklı kontrol seçeneğ ve 4 farklı konf gürasyonda mevcuttur. Isı Ger Kazanım Ün tes kapas te aralığı, 1200 le 5500 m3/h arasındak deb ler kapsamaktadır. Her HRU model , devreye alma sırasında seç lecek standart olarak k programlanab l r akış hızına sah pt r. Fan ve Motorlar Mergen ser s nde, yüksek ver ml elektron k akım düzenleme (EC), entegre termal kesme ve hız değ ş m le doğrudan tahr kl EC motorlu Plug Fanlar mevcuttur. EC teknoloj s , %10'dan %100'e kadar akış hızlarının çalışma noktasının yönet m ve kontrolü ç n düşük enerj tüket m n garant eden b r ekoloj k çözümdür. Daha y akust k konfor ç n düşük ses sev yeler sunar. F ltreler Isı Ger Kazanım Ün tes standart olarak taze hava g r ş nde yüksek ver ml ePM1 %50 f ltre ve egzoz hava g r ş nde ePM10 %80 panel f ltreye sah pt r. F ltreler, korunmalarını sağlamak ç n her zaman b leşenler n yukarı akışına monte ed l r. Etk l hava sızdırmazlığı sağlamak ç n dudaklı contalarla donatılmış kızaklara monte ed lm şt r. Üret m MERGEN Yüksek Enerj Ver ml Isı Ger Kazanım C hazları, Prem um L ne sını°arına bağlı kalınarak üret lmekted r. Prof lde yerleş k pol am d ayırıcılar kullanan termal yalıtımlı alüm nyum prof lden gövde, EN 1886'ya göre TB2 ısı geç r ms zl k sınıfındadır. Köşeler, cam elyaf takv yel pol am dt r. Ç ft c darlı paneller 45 mm kalınlığa sah pt r. Yalıtım: 45 mm yüksek yoğunluklu (70kg/ m3) taş yünüdür (EN 1886'ya göre zarfın hava sızdırmazlığı ç n sınıf T3 ve sınıf A). Dış yüzey; toz boyalı galvan z sac, ç yüzey; galvan zl çel kt r. S stemler n hava sızdırmazlığını garant etmek ç n da resel kanal bağlantıları dudaklı contalara sah pt r. Isı Değ şt r c s C haz, yüksek ver ml , sert f kalı, alüm nyum plakalı ısı eşanjörler le donatılmıştır. Aşağıdak çalışma koşullarında %90'ın üzer nde ver ml l kted r (EN308): Taze hava - 10°C/%90 - Dönüş havası 20°C/%50 Baypas açılarak otomat k buz çözme ve gerek rse taze hava akışının ayarlanması ve kend kend ne -düzenley c elektr kl serpant n. Ops yonlar • Har c Sulu veya DX Soğutma Bataryası • Elektr kl Ön Isıtıcı • Sulu veya Elektr kl Isıtma Bataryası • 5 farklı kontrol panel seçeneğ • G r ş veya çıkış bağlantısı ç n aktüatörlü damper • Har c montaj ç n damper davlumbaz • Zem n ç n altlık tavana asılı montaj ç n montaj veya kaldırma halkası. TM ATC Mergen Isı Geri Kazanım Cihazları Tosh ba Kl ma, D j tal İnverter (DI) kl ma ser s n daha düşük GWP R32'de yen DI Class c ser s n n tanıtımıyla gen şlett . 2hp le 6hp arasındak kapas telerde mevcut olan kompakt DI Class c ser s , g r ş sev yes b r seçenek olarak yerleş k R32 tabanlı D j - tal Çev r c ve Süper D j tal Çev r c (SDI) ser s ne katılıyor. Ekonom k tek fanlı kasa tasarımı sunar. Yüksek ver ml tasarım, soğutma ç n A++ ve ısıtma ç n A+ enerj dereces ne sah pt r. Çoğu uygulama türüne uygun üç t p ç ün te mevcuttur. Dört yönlü kaset, steğe bağlı doluluk sensörü ve PM2.5 hava f ltrelemes le donatılab l r. Kanallı ün te, uzun kanal mesafeler n karşılamak ç n 150 Pa'ya kadar kullanılab l r basınç üret rken, yüksek duvarlı ün te, y leşt r lm ş ç hava kal tes n desteklemek ç n ultra saf b r f ltre le donatılmıştır. Haf f ve kompakt tasarımının şant yede hızlı ve kolay konumlandırma sağladığı söylenmekted r. TM Toshiba, Digital Inverter Serisini DI Classic ile Genişletti 16 . tesisat market 01/2023

Zehnder Charleston Bench, b r radyatörün aynı zamanda bank olarak da kullanılab leceğ n göster r.Veya aynı zamanda raf olarak da. Müstak l veya halka açık mekanlarda. Farklı mekanlar ç n talepler karşılayacak çok çeş tl ve farklı, bank, raf ve radyatör komb nasyon seçenekler mevcuttur. Oturma bankı müşter tarafından seç leb l r. Hang raf veya oturma yüzey model n n en y s olduğuna müteahh t kend karar ver r. Zehnder renk kartındak neredeyse tüm renk ve yüzeylerde mevcuttur. Avantajlar - Gen ş model gamı ve müşter tarafından seç leb l r oturma yüzey . Pandem önlemler n n kalkmasıyla beraber cafe ve restoran dünyası hareketlenmeye başladı. Ancak cafe ve restoranlarda müşter sadakat oluşturmak pek de kolay değ l. Terc h ed len b r şletme olmak ç n yalnızca y b r menü sunmak yeterl olmuyor. Rekabet n yoğun b r şek lde yaşandığı cafe ve restoranlarda; sunulan yemeğ n lezzet , h zmet kal tes ve ortamdak konfor şartları,müşter ler n restoran seç mler n etk - leyen faktörler arasında yer alıyor. Soğuk havalarda, cafe ve restoranların açık alanlarında konfor şartlarını sağlayab lmek amacıyla kullanılan ısıtma s stemler de müşter ler n mekân terc h nde öneml rol oynuyor. Müşter ler ne konforlu ortamlar sunmak ve böylece rekabet n yoğun olarak yaşandığı endüstr çer s nde ön plana çıkmak steyen şletmeler, açık alan ısıtmasına hassas yetle yaklaşıyor. İşletmeler n ısıtıcı terc h ndek kr terler se; tasarruf, estet k ve konfor oluyor. Isıtma sektörünün l der markalarından b r olan Çukurova Isı, cafe ve restoranların ısıtmasında konforlu ve bütçe dostu çözümler sunuyor. - Klas k, şık tasarımı le her ortama uyum sağlar. - Zehnder koyun yünü tem zl k fırçası le kolay tem zlen r. - Yüksek orandak ışınım konfor sağlar. - Sağlam oturma yer sayes nde kamu b naları ç n de uygundur. - Isı pompası ve/veya düşük sıcaklıktak ısı s stemler le çalıştırmaya uygundur. - Yasal güvenl k şartlarını yer ne get r r. - Yüksek ısı yükler olan esk yapılar ç n yüksek ısı kapas tes . - Çapak bırakmayan lazer kaynak teknoloj s LaZer made, en yüksek kal tey , yüksek kal - tel tasarımı ve ısıtma s stem n n güven l r şlet m n garant eder. TM Konforlu, Hızlı ve Tasarruu Isıtma Estet k ve kullanışlı tasarıma sah p Goldsun El te seram k plakalı radyant ısıtıcıların üç kademel yakma s stem le cafe ve restoranlarda stenen konfor şartları kolayca sağlanıyor. Goldsun El te ısıtıcılarda bulunan re°ektör de konfor şartlarının sağlanmasında öneml rol oynuyor. C hazlardan yayılan enerj n n havaya değ l, mekândak müşter lere doğru yönlend rmes n sağlayan re°ektör aynı zamanda hızlı ve tasarru°u ısıtma avantajı da sunuyor. Rüzgâr Akımlarını Yüzde 100 Kes yor El te ser s ısıtıcılarda seram k plakaların önüne yerleşt r len saydam seram kten üret - len camlar da karşıdan gelen rüzgâr akımlarını yüzde 100 kes yor. Isındıkça saydamlığı artan cam, ışınımın daha gen ş alanlara yayılmasını sağlıyor. Uzun Ömürlü Üstün donanımsal özell klere sah p olan Goldsun El te, 600 derece sıcaklığa dayanıklı dış kasası le açık alanlarda uzun yıllar kullanım avantajı da sunuyor. Goldsun El te’n n ön yüzey ndek ızgara ve ısı kalkanı se 1000 derece sıcaklığa dayanıklı, paslanmayan ve dökülmeyen seram k le kaplanıyor. Yüzde 20 Daha Ver ml P yasadak en yüksek yanma ve ışınım ver - m ne sah p olan bu plakaların önüne takılan paslanmaz çel k ızgaralar sayes nde c haz ver - m nde yüzde 20 artış sağlanıyor. Yüzde 40’a Varan Enerj Tasarrufu P yasadak muad ller ne göre ısıtmada yüzde 40’a varan enerj tasarrufu sağlayan Goldsun El te Seram k Plakalı Radyant Isıtıcılar, 1 la 3 yıl kadar kısa b r sürede kend n amort ed yor. TM Goldsun Elite, Yüzde 40’a Varan Enerji Tasarrufu Sağlıyor Zehnder’den Charleston Bench Radyatör tesisat market 01/2023 . 17

RkJQdWJsaXNoZXIy OTEzMQ==